Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

Nekustamais īpašums

Tērvetes novada pašvaldības nomātie nekustamie īpašumi

Brīvi-nomas-objekti

Tērvetes novada pašvaldības iznomātie neapbūvētie zemes gabali (no 01.07.2018)

 

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanu un pārdošanu

Darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izskatīšanas kārtība:

1. Zemes īpašnieks – fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju (iesnieguma formu var saņemt Tērvetes novada domē, kā arī Tērvetes novada domes mājas lapā www.tervetesnov.lv sadaļā Nekustamais īpašums (skatīt zemāk)).

2. Iesniegumam pievieno darījuma akta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

3. Fiziskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:

3.1. dokumentu, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
3.2. izglītības dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

4. Juridiskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:
4.1. Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
4.2. vismaz viena īpašnieka vai pastāvīgā darbinieka izglītību pierādošais dokuments (ja nepieciešams).

Nosacījumi, kas jāņem vērā, iegādājoties lauksaimniecībā izmantojamo zemi un iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par darījuma akceptēšanu:

1. Pašvaldības izveidota komisija lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu pieņem viena mēneša laikā;

2. Viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes;

3. Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi ir zemes kopīpašniekiem, ja viens no kopīpašniekiem pārdod viņam piederošu zemes daļu  (zemes pārdevējs vispirms piedāvā iegādāties zemi vienam no kopīpašniekiem, ja kopīpašnieki atsakās pirkt zemi, tad to rakstiskais atteikums ir jāiesniedz pašvaldībā);

4. Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi ir zemes nomniekam, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā (zemes pārdevējs vispirms piedāvā iegādāties zemi zemes nomniekam, ja tas atsakās pirkt zemi, tad rakstiskais atteikums ir jāiesniedz pašvaldībā, lauksaimniecības zemes nomnieki tiek aicināti iesniegt notariāli apliecinātas nomas līgumu kopijas Tērvetes novada domes kancelejā reģistrācijai).

Neskaidrību gadījumā vai pirms darījuma ar lauksaimniecības zemi noslēgšanas, aicinām vērsties Tērvetes novada domē konsultācijas saņemšanai pie nekustamā īpašuma speciālistes A.Šafares, tālrunis: 63726001

Iesnieguma veidlapas darījumiem ar lauksaimniecības zemi, izskatīšanai komisijā (no MK not. Nr. 748)

Iesnieg_par_darijumu_ar_ls_zemi_Jurid_pers.

Iesnieg_par_darijumu_ar_ls_zemi_Fiz_pers.

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI