Trešdiena, 12. Decembris | Iveta, Otīlija
AAA

Aktuāli

 Tuvojoties skolas laikam Sociālais dienests

  • aicina novadā deklarēto  un pastāvīgi dzīvojošo izglītojamo,  kuri pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē,  vecākus saņemt “Pabalstu pirmklasniekam”.
  • |atgādina, ka novadā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar bērnu, kam noteikta invaliditāte, ģimenei kurā aug bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa un trūcīgām ģimenēm,  ir iespēja saņemt pašvaldības  materiālu atbalstu  mācību līdzekļu un skolas lietu iegādei bērniem  sākot no obligātās izglītības vecuma līdz  pamatizglītības iegūšanai.   Lai saņemtu pabalstu  sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
  • gaida iesniegumus ēdināšanas maksas atvieglojumam, tiem izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, un izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, un kuru deklarētā un faktiskā  dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis.

Iesniedzot iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam, iesniegumam pievieno izziņu no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

Sociālā dienesta sēdes notiek  katra mēneša 1. un 3. trešdienā!

 

Tērvetes novada sociālais dienests aicina izmantot piedāvāto iespēju!

Personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 188,00 var griezties Sociālajā dienestā ar iesniegumu savu ienākumu izvērtēšanai un saņemt maznodrošinātas ģimenes izziņu ar atzīmi, ka ģimene atbilst pārtikas paku atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

—————————————————————————————————————————————–

Viena no sociālā dienesta prioritātēm ir klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lai pilnveidotu un uzlabotu darbu, aicinām Jūs izteikt savu viedokli par mūsu darbu aizpildot anketu. Paldies par atsaucību!

Sociālais dienests atgādina!

Personām ar invaliditāti ir iespēja saņemt asistenta pakalpojumu

  Kontaktinformācija:

Tērvetes novada domes sociālais dienests

Tērvetes pagastā tel. 63726029

Augstkalnes pagastā tel. 27842693

Bukaišu pagastā tel. 27840623

 

 

Izmaiņas valsts sociālajā politikā 2018. gadā

 

No 2018. gada 1. jūlija:

  • Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, līdz 1,5 eiro (līdzšinējo viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

  • Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra:

  •  Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo – 50% vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

– 60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos,

– 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv