Pirmdiena, 17. Maijs | Dailis, Herberts, Umberts
AAA

Aktuāli


    Informējam, ka saskaņā ar  grozījumiem  Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai  atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu  un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” no 2021. gada 1. janvāra:

 • Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā pirmajai vai  vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī sastāda EUR 327,00, bet pārējām personām mājsaimniecībā  EUR 229,00
 • Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz trim vai  sešiem kalendāra mēnešiem atkarībā no mājsaimniecības sastāva

Sociālā darba pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta attālināti  vai pēc pieraksta!

Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanos un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, sociālais dienests klientus apkalpo attālināti!  Saziņai aicinām izmantot telefonu, e-pastu vai citus elektroniskos kanālus.

Iesniegumus sociālajam dienestam var iesniegt attālināti:

 • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu
 • iesniegt elektroniski, tos ieskenējot un sūtot e-pastā socdienests@tervetesnov.lv
 • ievietojot pastkastītē Domes ēkā
 • iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Sociālais dienests lūdz par jebkuru situāciju iepriekš sazināties ar  sociālā dienesta darbiniekiem pa norādītajiem telefona numuriem:

Tērvetes pagasts –  tel.  27843419

Augstkalnes  pagasts –  tel. 27842693

Bukaišu pagasts  –  tel. 27840623

Sociālā dienesta vadītāja – tel. 27842350

Gadījumos, kad tikšanās klātienē ir obligāti nepieciešama, par to jāvienojas iepriekš.  Lūdzam sociālā dienesta apmeklētājus izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību!

Ierodoties pašvaldībā un tās iestāžu telpās klātienē obligāti jālieto sejas maskas!

 

Sociālā dienesta sēdes notiek  katra mēneša 1. un 3. trešdienā!

 

Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pagarināšanu

Sociālais dienests  informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku  klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski tiek pagarināts bez klienta klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga līdz 31. martam.  Arī iepriekš piešķirtie pabalsti personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu no jauna nav jāpieprasa.

 

Par pabalsta krīzes situācijā, sakarā ar COVID-19  izplatību, piešķiršanu!  

 

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu, kas nosaka, ka laikā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldībai ir jāpiešķir pabalsts ģimenei (personai), kura  saistībā ar Covid-19 situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Pašvaldība pabalstu piešķir,  ja ģimene (persona) atbilst  kādam no kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātā vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātās personas zaudējuši ienākumu avotu saistībā ar COVID-19)

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm,  u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā saistībā ar COVID-19 un tai nav iztikas līdzekļu.

Tērvetes novada pašvaldībā pabalsts krīzes situācijā ir 80 euro apmērā, ko  izmaksā ģimenei (personai), kura nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19  izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.  Pabalsts maksājams katram pieaugušajam ģimenes loceklim. Krīzes pabalsta saņēmējam par katru bērnu līdz 18 gadu vecumam piešķir piemaksu  50 eiro. Šo piemaksu kompensē valsts.

Ja personai  piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts, pašvaldība krīzes pabalstu nemaksā.

 

Iesniegumu veidlapas atrodamas  ŠEIT:

pirmklasniekam iesniegums       skolas piederumi iesniegums       iesniegums ēdināšana skola       iesniegums launadziņš bērnu dārzs      iesniegums universālā veidlapa

 


Viena no sociālā dienesta prioritātēm ir klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lai pilnveidotu un uzlabotu darbu, aicinām Jūs izteikt savu viedokli par mūsu darbu aizpildot anketu. Paldies par atsaucību!

————————————————-

Sociālais dienests atgādina!

Personām ar invaliditāti ir iespēja saņemt asistenta pakalpojumu

  Kontaktinformācija:

Tērvetes novada domes sociālā dienesta vadītāja tel. 27842350

Sociālais darbinieks tel. 27842693

 —————————————————-

Jauno pensiju un pabalstu izmaksām būs pārejas periods

No 2021. gada 1. janvāra tiks paaugstinātas minimālās vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri,  nosakot jaunus, augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. Tomēr saņēmējiem ir jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir noteikts pārejas periods.

Attiecībā uz minimālo vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem pārejas perioda noteikumi nosaka, ka par laiku no 1.janvāra līdz 30.aprīlim šīs pensijas, kas nosakāmas minimālās pensijas apmērā, izmaksās pēc aprēķiniem, kādi bija noteikti līdz 2020.gada 31.decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021.gada maijam tiks veikts šo minimālo pensiju pārrēķins, un starpību (naudu par iepriekšējiem mēnešiem kopš janvāra)  izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pensiju.

Attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem pārejas noteikumi nosaka, ka no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020.gada 31.decembrim. Savukārt par laiku no 1.janvāra līdz 30.aprīlim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās starpības izmaksu maijā.

Vienlaikus maija mēnesī notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (šobrīd maksā par esošo), nodrošinot, ka cilvēkam izmaksātais apmērs (starpība par gada pirmajiem mēnešiem) nav mazāks par 2021.gada aprīlī piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Sākot ar jūniju, nodrošinājuma pabalsts tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi. Nodrošinājuma pabalsta apmērs personai ar I un II invaliditātes grupu būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad persona ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

 

Par pārtikas paku saņemšanu!

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas mājsaimniecības kā arī  maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro.  To paredz  grozījumi Ministru kabineta „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”. Tiek saglabāts arī līdzšinējais atbalsts mājsaimniecībām, kuras nonākušas krīzes situācijā.  Pamats atbalsta saņemšanai ir  pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

 

Izmaiņas valsts sociālajā politikā 2021. gadā

No 2021. gada 1. janvāra:

 • Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 500 eiro.
 • Trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
 • Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks paaugstināts līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu likme būs 34,09% (darba devējam – 23,59%, darba ņēmējam – 10,50%), pašnodarbinātajam – 31,07%.

Pensionēšanās vecums 2021. gadā

Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2021. gadā būs personām, kuras sasniegušas 64 gadu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t. i., divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2021. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 62 gadu vecumu.

Minimālais pensijas apmērs

Noteikts jauns minimālais vecuma pensijas apmērs, kas turpmāk būs atkarīgs no katra personas apdrošināšanas stāža gada. Minimālo vecuma pensiju aprēķinās, minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzei 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – 163 eiro) piemērojot koeficientu 1,1. Par katru nākamo gadu, kas pārsniedz 15 gadus, kuri nepieciešami vecuma pensijas piešķiršanai, apmērs tiks palielināts par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

Noteikts jauns minimālais invaliditātes pensijas apmērs, kas turpmāk būs atkarīgs no invaliditātes pensijas aprēķina bāzes 136 eiro (personām ar invaliditāti no bērnības – 163 eiro):

 • III grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 136 eiro; personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro;
 • II grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,4. Tādējādi II grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 190,40 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 228,20 eiro.
 • I grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro (personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro), kurai piemērots koeficients 1,6. Tādējādi I grupas invaliditātes pensijas minimālais apmērs būs 217,60 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 260,80 eiro.

Paaugstināts atbalsts apgādnieku zaudējušajiem bērniem (apgādnieka zaudējuma minimālā pensija, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu minimālais), nosakot to bērniem līdz septiņu gadu vecumam 136 eiro, bet bērniem no septiņu gadu vecuma – 163 eiro.

Paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma minimālais apmērs, kā arī personām ar I un II invaliditātes grupu pabalsta aprēķinā piemērojamais koeficients no 1,3 uz 1,4. Tādējādi jaunie pabalsta lielumi ir šādi:

 • pensijas vecumu sasniegušajām personām, kuras nav ieguvušas tiesības uz vecuma pensiju, – 109 eiro mēnesī (līdz šim 64,03 eiro);
 • personām ar invaliditāti vispārējā gadījumā: III invaliditātes grupai – 109 eiro (līdz šim 80 eiro), II grupai – 130,80 eiro (līdz šim 96 eiro), I grupai – 152,60 eiro (līdz šim 104 eiro). Ja persona ar invaliditāti nestrādā, pabalstam noteikta piemaksa pie attiecīgās grupas pabalsta: +30% piemaksa I grupai, +20% II grupai;
 • personām ar invaliditāti kopš bērnībās: III invaliditātes grupai – 136 eiro (līdz šim 122,69 eiro), II grupai – 163,20 eiro (līdz šim 147,23 eiro), I grupai – 190,40 eiro (līdz šim 159,50 eiro).
 • bērnam apgādnieka nāves gadījumā: līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136 eiro (līdz šim 92,50 eiro un 106,72 eiro bērnam ar invaliditāti), no septiņu gadu vecuma 163 eiro (līdz šim 111,00 eiro).

Ģimenes valsts pabalsts – bērniem ar invaliditāti. Par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15 gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Lielāks atbalsts bāreņiem. Paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem būs 218 eiro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Grozījumi paredz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi mācās, – 109 eiro mēnesī –, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības: 163 eiro mēnesī. Palielināts arī pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tagad tas noteikts 820,05 eiro apmērā.

Palielināts pabalsts par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu: līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 215 eiro mēnesī (šobrīd 107,50 eiro), no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258 eiro mēnesī (šobrīd 129,00 eiro).

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI