Pirmdiena, 23. Novembris | Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds
AAA

Aktuāli


Tuvojoties skolas laikam Sociālais dienests

aicina   novadā deklarēto  un pastāvīgi dzīvojošo izglītojamo,  kuri pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē,  vecākus saņemt “Pabalstu pirmklasniekam”,

kā arī  atgādina, ka novadā deklarētām un pastāvīgi dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar bērnu, kam noteikta invaliditāte, ģimenei kurā aug bez vecāku gādības palicis  bērns, ja lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa un trūcīgām ģimenēm,  ir iespēja saņemt pašvaldības  materiālu atbalstu  mācību līdzekļu un skolas lietu iegādei bērniem  sākot no obligātās izglītības vecuma līdz  pamatizglītības iegūšanai.

Lai saņemtu pabalstu  sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Gaidām  iesniegumus ēdināšanas maksas atvieglojumam, tiem izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, un izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.- 12.klasei  citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, un kuru deklarētā un faktiskā  dzīves vieta ir  Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes  ēdnīcā. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

Aicinām ģimenes, kuras atbilst augstāk minētajiem kritērijiem no 2020. gada 1. augusta nosūtīt iesniegumu e-pastā: socdienests@tervetesnov.lv  vai vērsties personīgi sociālajā dienestā!

 

Sociālā dienesta sēdes notiek  katra mēneša 1. un 3. trešdienā!

 

Iesniegumu veidlapas atrodamas  ŠEIT:

pirmklasniekam iesniegums       skolas piederumi iesniegums       iesniegums ēdināšana skola       iesniegums launadziņš bērnu dārzs      iesniegums universālā veidlapa

 


Viena no sociālā dienesta prioritātēm ir klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Lai pilnveidotu un uzlabotu darbu, aicinām Jūs izteikt savu viedokli par mūsu darbu aizpildot anketu. Paldies par atsaucību!

————————————————-

Par pārtikas paku saņemšanu

Tērvetes novada sociālais dienests informē , ka 2018. gada 18.decembrī  tika pieņemti grozījumi 25.11.2014. MK noteikumos Nr. 727. MK noteikumu grozījumi paredz, ka Fonda Atbalstu  turpmāk no 2019. gada 1. janvāra papildus varēs saņemt ne tikai trūcīgas un krīzes situācijā nonākušas personas vai  ģimenes, bet arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī neparsniedz EUR 242.00 .Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

————————————

Sociālais dienests atgādina!

Personām ar invaliditāti ir iespēja saņemt asistenta pakalpojumu

  Kontaktinformācija:

Tērvetes novada domes sociālā dienesta vadītāja tel. 27842350

Sociālais darbinieks tel. 27842693

 

Izmaiņas valsts sociālajā politikā 2020. gadā

 

 • Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) tiks paaugstināts no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā.
 • Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2020. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2020. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 9 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
 •  Personai būs tiesības izvēlēties, kam novirzīt pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, gadījumā, ja viņa nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai, t.i.:
  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā (tad kapitāls tiks ņemts vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju);
  • pievienot citas personas pensiju 2. līmenī uzkrātajam kapitālam;
  • atstāt mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.
 • Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums būs astoņi kalendārie mēneši no pabalsta piešķiršanas dienas. Atkarībā no bezdarba ilguma bezdarbnieka pabalstu izmaksās pirmos divus mēnešu pilnā (100%) apmērā no pabalsta piešķirtā apmēra, par trešo un ceturto mēnesi – 75% apmērā, par piekto un sesto mēnesi – 50%, par septīto un astoto mēnesi – 45% apmērā.
 • Sievietei, kurai ir tiesības uz vecāku pabalstu un kurai nākamais bērns dzimis līdz iepriekšējais bērns sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku pabalsta apmērs nedrīkstēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par iepriekšējo bērnu.
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanas rezultātā personām ar invaliditāti – no  64 eiro līdz 80 eiro (personām  ar  invaliditāti  no  bērnības – no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro) palielināsies minimālās invaliditātes pensijas. I invaliditātes grupas gadījumā minimālā invaliditātes pensija būs 128 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 196,30 eiro), II invaliditātes grupas gadījumā – 112 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 171,77 eiro), III invaliditātes grupas gadījumā – 80 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 122,69 eiro).

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv