Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Saistošie noteikumi un saistošo noteikumu projekti

Pašvaldības darbu reglamentējošie dokumenti

Tērvetes pašvaldības nolikums

Saistošie noteikumi

Konsolidētā  redakcija

 

2021. gada saistošie noteikumi

2020. gada saistošie noteikumi

2019. gada saistošie noteikumi

Saist. not. Nr.2 Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu
Saistošie not. Nr.4_ Grozījumi saist. Nr.15_Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Saistošie not. Nr.5_”Grozījums saist. not. Nr.16 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Saist. not. Nr.6 Grozījums Tērvetes novada domes 2019. gada 11. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”
Saistošie not. Nr.7  Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu
Saistošie not. Nr.8 Tērvetes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Saistošie . not. Nr.11_Grozījumi saist. Nr.15_Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Saistošie not. Nr.12_Grozījumi saist. Nr.16 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā 
Saist. not. Nr.14_Grozījums Tērvetes pašvaldības nolikumā
Saistošie Nr.16_Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Tērvetes novada simboliku”
Saistošie not. Nr.18_ Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 “Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi”
Saistošie not. Nr.19_Grozījums Tērvetes novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par licencēto makšķerēšanu  Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026. gadā
Saistošie not. Nr.20_ Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Tērvetes novadā
Saistošie not. Nr.21_ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā”
Saistošie not. Nr.22 _ Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 31. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā

 

 

2018. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1_ Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā
Saistošie not. Nr.2_Grozījums Tērvetes novada domes 2017.gada 30. novembra  saistošajos noteikumos  Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”
Saist. not. Nr.4  Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15 Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”
Saistošie not. Nr.5_Grozījumi saist. not. Nr.16 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalsties Tērvetes novada pašvaldībā
Saistošie not. Nr.6 Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Saistošie not. Nr.7 _Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā
Saist_not_Nr.13_ Grozījums Tērvetes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Tērvetes novada pašvaldības nodevas”
Saistošie noteikumi Nr. 11 Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”
Saistošie not. Nr.9 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā
Saistošie not. Nr.8 Saistošie noteikumi par kārtību koku ciršanai ārpus meža Tērvetes novada teritorijā
Saistošie not. Nr.17 Grozījumi Tērvetes novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam
Saist. not. Nr.14_Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā-ar pask.rakstu
Saist. not. Nr.10_Grozījumi saist. Nr.29 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā
Saistošie not. Nr.20 Grozījumi  saistošajos noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Saist. not. Nr.15  Sabiedriskās kāŗtības  saistošie noteikumi Tērvetes novadā
Saist. not. Nr.16_Sabiedriskās kārtibas saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos
Saist_not_nr.18_Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā
Saist_not_nr.19_Nekustamā īpasuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš-  stājas spēkā 01.01.2019.
Saist_not_Nr.21_ Grozījumi Tērvetes pašvaldības nolikumā
Saist_not_Nr.22_Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas noteikumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Tērvetes novadā   ar 2019. gada 1.janvāri
Saistošie not. Nr.24_grozījumi saist. not. Nr.16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem”
Saist. Nr.26_grozījums saist. Nr.15 Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā

2017. gada saistošie noteikumi

Saist.not.Nr.1Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā
Saist. not.Nr.2 Grozījumi 15.08.2013. saist.not. Nr.14 Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi
Saist. not. Nr.4Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Saistošie not. Nr.11_Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Saistošie not. Nr.13 Grozījumi par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Saistošie noteikumi Nr.15Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Saistošie noteikumi Nr.16Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu

2016. gada saistošie noteikumi

Saistošie not. Nr.2_grozījumi Nr.32 Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Saistošie not. Nr.3-grozījumi Nr.12_Kārtība, kādā Tērvetes novada pašv.īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Saistošie not. Nr.4_Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā
Saist. not. Nr.5_grozījumi Nr.11Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes nova
Saist. not. Nr.7_grozījumi Nr.32 Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Saist. Nr.9 _grozījumi Nr.12_Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Saistošo noteikumu projekti

Saistošie not. Nr.10_ Grozījums saistošajos Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tērvetes novada pašvaldībā

Spēku zaudējušie saistošie noteikumi

Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu ar 2019. gada 10. jūliju
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu_ ar 2018. gada 1. janvāri
Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei ar 2018. gada 1. janvāri
Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas izdevumiem ar 2018. gada 1. janvāri
Par sociālo palīdzību ar 2018. gada 1. janvāri
Par sociālajiem pakalpojumiem  ar 2018. gada 12.martu
Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu   ar 27.03.2018
Topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Tērvetes novadā ar 31.05.2018
Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Tērvetes novada teritorijā ar 07.06.2018
Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā ar 2018. gada 2. augustu
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas noteikumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Tērvetes novadā  ar 2019. gada 1.janvāri
Tērvetes novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtība ar 2019. gada 1. janvāri

Nekustamā  īpašuma nodokļa  piemērošana Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ar 2019. gada 1. janvāri

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI