Svētdiena, 25. Februāris | Alma, Annemarija
AAA

Saistošie noteikumi un saistošo noteikumu projekti

Pašvaldības darbu reglamentējošie dokumenti

Tērvetes pašvaldības nolikums

 

Saistošie noteikumi

Konsolidētā  redakcija

 

 

 

2017. gada saistošie noteikumi

Saist.not.Nr.1Grozījumi Tērvetes novada domes 2011. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā
Saist. not.Nr.2 Grozījumi 15.08.2013. saist.not. Nr.14 Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi
Saist. not. Nr.4Grozījumi Tērvetes novada domes 2014. gada 19. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 Par pabalstiem ārkārtas situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Saistošie not. Nr.11_Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Saistošie not. Nr.13 Grozījumi par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Saistošie noteikumi Nr.15Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā
Saistošie noteikumi Nr.16Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu

 

 

 

 

 

 

2016. gada saistošie noteikumi

Saistošie not. Nr.2_grozījumi Nr.32 Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Saistošie not. Nr.3-grozījumi Nr.12_Kārtība, kādā Tērvetes novada pašv.īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Saistošie not. Nr.4_Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016. – 2026.gadā
Saist. not. Nr.5_grozījumi Nr.11Specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas un reģistrācijas nosacījumi Tērvetes nova
Saist. not. Nr.7_grozījumi Nr.32 Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Saist. Nr.9 _grozījumi Nr.12_Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

 

Saistošo noteikumu projekti

Saistošie-noteikumi Nr.1_ Par sociālajiem pakalpojumiem

Saistošie Nr.4_grozījumi saistošajos not. Nr.15 Par  brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā

Saistošie Nr.5_grozījumi  saistošajos not. Nr.16  Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā

 

Spēku zaudējušie saistošie noteikumi

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu_ ar 2018. gada 1. janvāri
Par pabalstiem krīzes situācijā, autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei ar 2018. gada 1. janvāri
Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas izdevumiem ar 2018. gada 1. janvāri
Par sociālo palīdzību ar 2018. gada 1. janvāri

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv