Otrdiena, 24. Aprīlis | Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Aktuālie projektu konkursi

TĒRVETES NOVADA DOMES 2018. GADA PROJEKTU KONKURSA Mēs- Tērvetes novadam nolikums

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 13.aprīlis

1.pielikums Projekta pieteikuma veidlapa

2.pielikums Projekta izmaksu tāme

3.pielikums Cenu aptaujas rezultātu veidlapas paraugs

4.pielikums Projekta atskaite

5.pielikums Projekta vērtēšanas kritēriji

 

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ECO-ACTIVE”  realizēšana Annas Brigaderes pamatskolā
Projekts ilgst 36 mēnešus – no 2016.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam
Maksimālais piešķirtais finansējums – 26 980,00 EUR

 

 

  

Piebraucamā ceļa izbūve AS „Agrofirma Tērvete” birojam

Nr. 17-06-A00702-000075

Projekta mērķis: izbūvēt piebraucamo ceļu AS „Agrofirma Tērvete” birojam (no P 103 gar pirmsskolas iestādi „Sprīdītis”) Kroņaucē, Tērvetes pagastā. Izbūvējamā ceļa garums 88,74 m. Ceļu ikdienā savām vajadzībām izmanto lielākais novada lauksaimniecības un lopkopības uzņēmums AS „Agrofirma Tērvete” (lopu skaits 3500) un tā klienti un sadarbības partneri.

Kopējās projekta izmaksas EUR 51 180,52.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 36 685,12.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 14 495,40.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 26.oktobris – 2018.gada 31.oktobris.

 

  

Pašvaldības ceļa Au49 pārbūve

Nr. 17-06-A00702-000074

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Au 49 “Jaunzemji – ceļš Nr.1” Augstkalnes pagastā. Ceļa kopējais garums – 1,209 kilometri. Galvenais projekta mērķis uzlabot ceļu, ko ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 206383,80.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 185745,42.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 20638,38.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.augusts – 2018.gada 31.oktobris.

Publikācija

 

Tērvetes novada dome 18.10.2016. ir noslēgusi Līgumu Nr.SKV-L-2016/868 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Tērvetes novada prezentācija Zemgales dienās Īrijā 26.- 30.04.2017.

Prezentācija

 

 

 

Slimību profilakses un kontroles centra projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14  pašvaldībās”

Nr. 9.2.4.2/16/I/106

Projekta mērķis:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

  • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
  • valsts budžeta finansējums – 64 463,55 EUR.

 

 

   

 

 

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

 

 

 

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv