Ceturtdiena, 1. Jūnijs | Bernedīne, Biruta, Mairita
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Aktuālie projekti

„Pa krustnešu pēdām” Nr.LLI-453

Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta „Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē”/ „Kristnešu pēdās” (Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia/Traces of Crusades)  ietvaros no 6. līdz 8. septembrim tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni pie projekta sadarbības partneriem abās projektā iesaistītajās valstīs.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam, un starpposmā, lai iepazītos ar jau paveikto un gūtu savstarpēju pieredzi, izzinošā braucienā devās gan šī projekta autore Jauniešu neformālās izglītības centra Viļņā (Lietuvas Republika) vadītāja Līna Jankauskiete, gan projekta vadītāji no Latvijas Republikas (Dobeles novada attīstības nodaļas un Tērvetes administrācijas projektu vadītājas, kā arī pārstāvji no Dobeles pils)  un Lietuvas Republikas (Žagares projektu vadītāja, reģionālā parka direktore, Jonišķu pašvaldības darbinieki, vēstures un kultūras muzeja darbinieki, kā arī nevalstiskās organizācijas Dabas mantojuma fonda pārstāvji).

Pieredzes apmaiņas brauciens 6.septembrī aizsākās ar ciemošanos Cēsu viduslaiku pilī, kas ir ievērojamākā un šobrīd vislabāk saglabātā viduslaiku pils Latvijā, ko 1218. gadā uzsāka celt Zobenbrāļu ordenis.

Šodien pils lepojas ar vairākām atjaunotnēm katrā no saviem 4 stāviem, kā arī multimediālo demonstrējumu, kas uzskatāmi rada priekšstatu par laiku no pils celtniecības līdz pat piedzīvoto dažādo laikmetu maiņai. 

Pils apmeklējuma mērķis bija iepazīt Livonijas krusta kara vēsturi un pavērt iespējas sadarbības veidošanai, lai turpinātu pētīt projekta tematisko saturu. Pēc pils apmeklējuma kopā ar gidu iepazinām arī vairākus vecpilsētas stāstus, savukārt pie Svētā Jāņa baznīcas, kas ir otrs (līdztekus viduslaiku pilij) ievērojamākais arhitektoniskais objekts Cēsīs un viens no vecākajiem viduslaiku arhitektūras pieminekļiem Latvijā, atradām slieksni, kas ir tieši 100 metrus virs jūras līmeņa, iztēles ziņā tas atrodas vienā līmenī ar Rīgas Svētā Petera baznīcas gaili.

Šai vēstures elpas piepildītajai dienai sekoja vēl divas dienas, kad uzkāpām seno zemgaļu nocietinājumu 9 pilskalnos, apmeklējām 3 ar projekta tēmu saistītās pilis, kā arī ceļojām pa tām vietām Lietuvas un Latvijas Republikās, kur 13. gs. ceļu mērojuši senie zemgaļi.

Tērvetes administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Roze

Projekts „WhatsApp Bērni”

Nr.VP2021/1-50

Projekta mērķis:

Sniegt atbalstu Tērvetes novada teritorijā dzīvojošiem jauniešiem psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvāk jauniešu dzīves un mācību vietām.

Mērķa grupa

Projekta redzeslokā ir jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Tie ir jaunieši, kas ilgstoši nav socializējušies valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ, kopskaitā 109, kas dzīvo tagadējā Tērvetes novada teritorijā – Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos.

Īstenošanas laiks: 01.07.2021.- 20.12.2021.

Finansējums no Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras koordinātās Valsts programmas „Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Kopā 9995 EUR, kas ir 100 % programmas atbalsts.

Galvenās aktivitātes:

Lai sasniegtu plānoto projekta mērķi, tiks īstenotas aktivitātes:

 • individuālas konsultācijas (tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem – zinātnieku, pētnieku, vēsturnieku un arheologu Normundu Jērumu, psihologu, jauno speciālistu – farmaceitu);
 • tematiskas aktivitātes virtuāli vai klātienē, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās (biškopība, lauksaimniecība, drošība pie ūdens, drošība un pirmā palīdzība, konditorijas meistarklase);
 • socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, āra aktivitātes (tikšanās ar novada skolu absolventu – studentu, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departementa darbinieku, sporta aktivitātes, komandu spēles un aktivitātes – fotoorientēšanās un orientēšanās).

Publikācija 1

Publikācija 2

Informācija Dobeles novada pašvaldības mājas lapā

 

Sākti Tērvetes pilsdrupu konservācijas darbi

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam tiek īstenots projekts LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē” („Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of Crusades”). Tērvetes novada pašvaldība projektā ir sadarbības partneris.

Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, kas ilustrē pārrobežu Zemgales reģiona kopīgo bagātīgo kultūras un mantojuma daudzveidību, pārrobežu dialogu un labākas zināšanas, izpratni par kopīgo kultūras identitāti, saglabājot dabas un kultūras mantojumu.

Šobrīd tiek īstenota viena no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Tērvetes pilsdrupu konservācija. Tērvetes pils drupas – valsts aizsargājams kultūras piemineklis (Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Nr. 784).

Pils drupas izvietotas uz viena no 3 pauguru grupas, kas tiek saistīta ar virszemē neeksistējošiem pirmskristiešu laika koka pils nocietinājumiem un Livonijas laikmeta mūra pili.

Mūra sienu drupas mehāniskās un dabiskās destrukcijas procesu rezultātā ir zaudējušas sākotnējo telpiskās noturības struktūru. Ziemeļu sienas posmam zudis kontrforss un izveidojušas gan caurejošas plaisas, gan sānsvere. Tās oficiāli un juridiski ir būves drupas, kurās pirms dažiem gadiem atjaunotas triju pārsegumu konstrukcijas un veikta nesošo mūra ārsienu un to daļu nostiprināšana un restaurējoša konservācija.

Būvdarbus veic SIA „Kaskāde 19” (darbu vadītājs Pēteris Zvaunis). Autoruzraudzību darbiem nodrošina SIA „AB Studio”, būvuzraudzību – SIA „Bērziņa Būvfirma”.

Ir pabeigti būvlaukuma ierīkošanas darbi, kas sevī ietver teritorijas nožogošanu ar pagaidu žogu, pagaidu ceļa izbūvi, materiālu nokrautnes izbūvi. Veikta DR mūru apsekošana, notīrīts apaugums un demontēti bīstamie akmeņi. Pašlaik ir uzsākta mūru nostiprināšana un konservācija mūru daļai virs zemes līmeņa. Zemes grunts darbi ap mūriem sāksies vasaras otrajā pusē.

Tērvetes pils drupu konservācija nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Projekts papildinās un veicinās tūristu apmeklētību Žagares un Tērvetes teritorijā. Veicot Tērvetes pils drupu konservāciju tiks sakārtota novada kultūrvide, kā arī piedāvātas jaunas apskates vietas tūristiem un novada viesiem, jo šī teritorija robežojas ar Latvijas valsts mežu dabas parku Tērvetē, kas ir ne tikai Latvijas, bet arī ārzemju tūristu viens no apmeklētākajiem tūrisma galamērķiem.

 Ar projekta aktivitāšu īstenošanu būs iespēja popularizēt Latvijas vēsturē nozīmīgu notikumu vietu, padarīt Zemgales senvēstures centra teritoriju vizuāli pievilcīgu un drošu,  iekļaujot to tūrisma ceļvedī, kā arī ceļotājus mudinātu palikt ilgāk projekta teritorijā, Tērvetes-Žagares pārrobežu teritorijā.

Projekta ietvaros ir noslēgti līgumi arī par stāsta – leģendas izstrādi un  stilizētu kostīmu izgatavošanu brīvdabas izglītojošai spēlei.

Projekta vadošais partneris ir Žagares reģionālā parka administrācija, sadarbības partneri – Dobeles novada pašvaldība, Tērvetes novada dome, Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT) un biedrība „Dabas mantojuma fonds” (LT).

Projekta kopējais finansējums: 838 982,51 EUR (t.sk. ERAF finansējums 713 135,10 EUR), Tērvetes novada domes līdzfinansējums: 36 579,73 EUR.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

Projekta noslēgums plānots 2022.gada jūlijā.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja Dace Vācere

 

Tērvetes novada domes 2021.gada projektu konkurss „Mēs – Tērvetes novadam”

Projektus  var iesniegt Tērvetes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas vai iedzīvotāju iniciatīvu grupas, kas darbojas Tērvetes novadā. 

Projektu īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā 2021.gada 30.novembris.

Konkursa mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projektu konkursa nolikums un iesniedzamie dokumenti:

NOLIKUMS

4.pielikums Atskaites veidlapa

Atbalstītie projektu pieteikumi:

 1. Daudzdzīvokļu mājas “Gaismas” iedzīvotāju iniciatīvas grupa Klūnās – „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Klūnās” (bērnu rotaļu elements) (502,15 EUR).
 2. Biedrība „Skaties tālāk” – „Atvelc elpu!” (soliņi Bukaišu ciema centrā un puķu pods pie autobusu pieturas) (1082,95 EUR).
 3. Biedrība „Tērvetes Austra” – “Aktīvi Tērvetē!” (āra trenažieris un sols pie daudzdzīvokļu mājas Sanatorija 6) (1070,85 EUR).
 4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ābelītes” dzīvokļu īpašnieku kopība Zelmeņos – „Solis daudzdzīvokļu mājas “Ābelītes” labiekārtošanā” (stāvlaukums automašīnām) (1139,82 EUR).
 5. Biedrība “Labrenči” – “Regulējamas bērnu basketbola groza konstrukcijas uzstādīšana daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā” (strītbola groza konstrukcija daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” pagalmā) ( 998,73 EUR ).
 6. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Spīdolas” Augstkalnē – “Daudzdzīvokļu māju pagalma bērnu rotaļu laukuma iekārtošana” ( Bērnu rotaļu elementu novietošana) (987,03 EUR).
 7. Dzīvojamo māju “Stari”un “Dzirksteles” iedzīvotāju iniciatīvas grupa – “Āra vingrošanas stieņu uzstādīšana Bukaišos” (uzstādīti āra vingrošanas stieņi dzīvojamo māju “Stari”un “Dzirksteles” pagalmā Bukaišos) ( 1000,00 EUR).
 8. Dzīvojamo māju “Sarmas”un “Blāzmas” iedzīvotāju iniciatīvas grupa Bukaišos — “Dzīvojamo māju “Sarmas” un “Blāzmas” pagalma labiekārtošana” (soliņu novietošana) (580,80 EUR ).
 9. Biedrība “Mēs Tērvetei” – “Labiekārtošanas darbi atkritumu konteineru novietnei Tērvetes vēsturiskajā centrā” (konteineru novietnes vizuālā norobežošana Sanatorijas ciemā) (1074,48 EUR).

 

Projekts “Atver sirdi Zemgalē”

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē!” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību, diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

Projekta rezultātā:

 1. 502 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 510 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
 2. Izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
 3. 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (323), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (127).
 4. 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 71 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
 5. Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
 6. Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).

Pakalpojumi tuvākajos novados:

Dobelē atvērts jauns, NVO veidots sociālais pakalpojums
Auces novadā izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
28.06.2021.
18.06.2021.
 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

Projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros ir veikts pētījums un izstrādāts rīcības plāns Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai.

Aicinām iepazīties ar dokumentu: Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā

 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros, sešas Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldības (Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada, Biržu, Jonišķu un Rokišķu rajona pašvaldība) ir noslēgušas trīs divpusējus sadarbības līgumus, kas paredz ciešāku sadarbību sabiedriskās drošības nodrošināšanā un ietver turpmākas sadarbības procedūru drošības pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā.

Procedūra

Delegāta iecelšana. Kad pašvaldības ir parakstījušas savstarpējās sadarbības līgumu, katra pašvaldība deleģē vai ieceļ vismaz vienu pārstāvi Pašvaldību sabiedriskās drošības komisijā (PSDK) un oficiāli rakstveidā informē Zemgales Plānošanas reģionu par nominēto pārstāvi. Informācijā par delegātu jāietver vismaz šādi dati: personas vārds, uzvārds, amats pašvaldībā, e-pasts un tālruņa numurs.

Kad iesaistītās pašvaldības ir iecēlušas pārstāvi PSDK, Zemgales Plānošanas reģions sazinās ar katru delegātu un saskaņo komisijas izveidošanas pirmās sapulces datumu un vietu.

Delegātu pirmā sapulce. Delegātu tikšanās laikā notiek Pašvaldību sabiedriskās drošības komisijas izveidošana, veicot šādas darbības:

1.             Delegāti vienojas par iespējamām aktivitātēm drošības pakalpojumu sniegšanas jomā un ierosina sadarbības konkrētus pasākumus, piemēram, kopīgu patrulēšanu un pieredzes apmaiņu, savstarpējas palīdzības sniegšanu starp pašvaldībām ārkārtas situācijās utt.

2.             Delegāti vienojas par PSDK vienotu Noteikumu izstrādi, kuros ietver vismaz šādu informāciju:

–          MPSC pienākumi un atbildība;

–          Dalības apraksts (dalībnieki, jauno dalībnieku uzņemšanas noteikumi, izstāšanās noteikumi utt.)

–          Sadarbības pasākumi drošības jomā;

–          Komisijas darba un kopīgo darbību uzraudzības un pārvaldības principi.

3.             Delegāti vienojas arī par PSDK Noteikumu izstrādes pabeigšanas termiņu. Nākamās PSDK sanāksmes sasaukšana notiek saskaņā ar izstrādātajiem Noteikumiem.

Otrā delegātu sanāksme. Līdz delegātu otrajai sanāksmei iesaistītajām pašvaldībām jau jāizstrādā PSDK Noteikumi, delegāti tos apstiprina. Otrās sanāksmes laikā izveido komisijas struktūru, kā arī pārrunā turpmākās sadarbības aktivitātes un vienojas par nākamās sanāksmes sasaukšanas laiku.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe borderlands” Tērvetes novada dome kā projekta partneris ieviesa kopā ar partneriem no pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks bija 29 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada augusta beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet Tērvetes novada domes finansējums sasniedz 96 402,77 EUR (t.sk. ERAF – 81 942. EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Tērvetes administrācija, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu / www.europa.eu

Sandra Latiša, projekta vadītāja

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2020.gada 31.augustā noslēdzās pārrobežu projekts “Drošas pierobežas” (“Safe borderlands”) sabiedrības drošībai Latvijas – Lietuvas pierobežā, kura mērķis ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību pierobežā, stiprinot kapacitāti un sadarbību padarīt pierobežas teritoriju par drošu dzīvesvietu.

Projekta ietvaros notika valsts un pašvaldību sabiedrības drošības pārstāvju tikšanās, pieredzes apmaiņas vizītes, kurās tika meklēti un atrasti risinājumi sadarbības pilnveidošanai un dienestu reaģēšanas spēju palielināšanai iedzīvotāju dzīvībai bīstamās situācijās. Ir veikts pētījums par sabiedrības drošības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pierobežas teritorijās. Izstrādātais Rīcības plāns tika izmantots par pamatu divpusēju sadarbības līgumu noslēgšanai starp Aknīstes un Rokišķu, Vecumnieku un Biržu, Tērvetes un Jonišķu pašvaldībām.

2020.gada 1.septembrī Tērvetes novada pašvaldība, Interreg VA Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekta „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”, LLI-302 (“Safe borderlands”), ietvaros parakstīja sadarbības līgumu ar Jonišķu rajona pašvaldību (Lietuva) drošības pakalpojumu jomā. Puses vienojās īstenot konkrētas darbības, lai stiprinātu un uzlabotu sabiedriskās drošības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā.

Projekts “Drošas pierobežas” (“Safe borderlands”) ilga piecus projekta periodus no 01.04.2018. līdz 31.08.2020. Tērvetes novada pašvaldības veiktās aktivitātes projekta ietvaros:

 • noorganizētas teorētiskās un praktiskās apmācības Tērvetes ugunsdzēsējiem
 • iegādāts aprīkojums un ekipējums Tērvetes novada ugunsdzēsības dienestam
 • projekta partneriem noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte Tērvetē
 • dalība pieredzes apmaiņas vizītēs Latvijā, Lietuvā, Polijā
 • iegādāta jauna ugunsdzēsības mašīna
 • uzstādīta drošības sistēma Tērvetes ugunsdzēsības depo
 • noorganizēti izglītojoši – informējoši pasākumi vietējiem iedzīvotājiem
 • dalība projekta darba un vadības grupu sanāksmēs
 • drošības dienestu dalība apaļā galda diskusijās
 • izstrādāts un parakstīts sadarbības līgums ugunsdrošības jomā ar Jonišķu rajona pašvaldību

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.08.2020 (29 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,48 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,12 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 96 402,77 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 942,35 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

                                                                                                    Sandra Latiša, projekta vadītāja

Apstiprināts pārrobežu sadarbības projekts

„Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam rietumu Zemgalē”

 („Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of Crusades”)

Tērvetes novada dome plānveidīgi gatavo un iesniedz projektu pieteikumus dažādiem finanšu instrumentiem, lai piesaistītu finansējumu novada attīstībai, kā arī konkrētu problēmu risināšanai.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ir apstiprināts projekts LLI-453 “Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē” („Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of Crusades”). Tērvetes novada pašvaldība projektā ir sadarbības partneris.

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020 – 31.07.2022 (24 mēneši).

Projekta vadošais partneris ir Žagares reģionālā parka administrācija, sadarbības partneri – Dobeles novada pašvaldība, Tērvetes novada dome, Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT) un biedrība „Dabas mantojuma fonds” (LT).

Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgu kultūras tūrismu, palielinot tūrisma potenciālu Zemgalē (Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos),  piedāvājot tematisku kultūras maršrutu „Pa Livonijas krusta kara pēdām līdz Rietumu Zemgalei” un izveidojot uz tūristu orientētu mūsdienīgu infrastruktūru, pakalpojumus un produktus.

Projekts paredz veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, kas ilustrē pārrobežu Zemgales reģiona kopīgo bagātīgo kultūras un mantojuma daudzveidību, pārrobežu dialogu un labākas zināšanas, izpratni par kopīgo kultūras identitāti, saglabājot dabas un kultūras mantojumu.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Maršrutam no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, tiks radīti unikāli tūrisma produkti, kā piemēram, tematiski apraksti par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksti, izstrādāti tūrisma reklāmas materiāli.
 • Izveidota iekštelpu ekspozīcija Dobeles Livonijas ordeņa pilī, veikti konservācijas darbi Tērvetes pilsdrupās, izveidota atpūtas vieta pie Žvelgaiša pilsdrupām, iegādāti autentiski krustnešu kostīmi.
 • Organizētas izklaidējošas spēles, aktivitātes jaunākajiem apmeklētājiem. Lai veicinātu atbildīgu tūrisma un līdzsvarotu teritorijas attīstību, tiks organizēti semināri vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem, skolotājiem un citiem interesentiem.
 • Vēstures, kultūras, tūrisma, izglītības, mediji un citi profesionāļi iegūs iespēju izzināt Krustnešu tēmu dodoties mācību vizītēs uz Cēsu pili Latvijā un arheoloģisko pētījumu centru Šlēsvigā, Vācijā.

Projekta kopējais finansējums: 838 982,51 EUR (t.sk. ERAF finansējums 713 135,10 EUR)

Tērvetes novada pašvaldības aktivitātēm plānotās kopējas izmaksas 243630,35 EUR, t.sk.:

ERAF finansējums 207085,79 EUR,

Tērvetes novada pašvaldības līdzfinansējums: 24 363,04 EUR

Valsts budžeta līdzekļi 12 181,52 EUR.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

                                                                                                             Projekta vadītāja Dace Vācere

 

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Pieejams atbalsts darba devējiem darba aizsardzības uzlabošanā

Turpinās pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” bezmaksas atbalstam darba aizsardzības uzlabošanā bīstamo nozaru uzņēmumos.

Valsts darba inspekcija aicina bīstamo nozaru mikro, mazos un vidējos uzņēmumus izmantot Eiropas sociālā fonda projekta piedāvātās iespējas un saņemt bezmaksas atbalstu darba vides drošības sakārtošanai.

 Bezmaksas atbalstam var pieteikties ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, t.sk. zemnieku saimniecība,  kurā strādā ne vairāk kā 249 darbinieki un kurš darbojas bīstamajā nozarē, piemēram, ēku būvniecībā, mežistrādē, augkopībā, lopkopībā, pārtikas ražošanā vai kādā citā no 39 Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99 noteiktajiem komercdarbības veidiem.

Papildus informācija par bezmaksas atbalsta saņemšanu, rakstot uz e-pastu: info.esf@vdi.gov.lv un zvanot pa tālruņiem: 27891465, 25725168 vai 25702127.

VDI ESF relīze

 

 

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.jūlijs.

 

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību pārrobežā, stiprinot kapacitāti un sadarbību padarīt pierobežas teritoriju par drošu dzīvesvietu.

Projektā ir iesaistītas pārrobežas pašvaldības, kurām ir jāizveido kopīgs sadarbības mehānisms, lai paaugstinātu sabiedrības drošības līmeni un novērstu noziegumus.

Projektam „Safe borderlands” ir apstiprināts pēdējais pagarinājums – 5.projekta periods līdz 30.08.2020., lai pabeigtu visas projekta aktivitātes. Projekta pagarinājums galvenokārt saistīts ar Rīcības plāna izstrādi pārrobežu sadarbības līgumu noslēgšanai, kas veicams 2020.gada augustā. Tērvetes un Jonišķu (LT) pašvaldības parakstīs divpusēju pārrobežu sadarbības līgumu sabiedriskās drošības uzlabošanai pierobežas teritorijā.

Papildus Tērvetes novada pašvaldība 5. projekta periodā uzstādīs videonovērošanas sistēmu Tērvetes ugunsdzēsēju depo par kopējo summu 3158 EUR.

 

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.08.2020. (29 meneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,48 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 96 402,77 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 942.35 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

25.05.2020.                                                                                     Projekta vadītāja Sandra Latiša

 

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību pārrobežā, stiprinot kapacitāti un sadarbību padarīt pierobežas teritoriju par drošu dzīvesvietu.

Projektā ir iesaistītas pārrobežas pašvaldības, kurām ir jāizveido kopīgs sadarbības mehānisms, lai paaugstinātu sabiedrības drošības līmeni un novērstu noziegumus.

Sākotnēji projekta realizācijas termiņš bija plānots 2019.gada 30.novembris. 2019.gada nogalē tika apstiprināts projekta pagarinājums – līdz 2020.gada 31.maijam (4. periods). 4.projekta periodā SIA “AC Konsultācijas” izstrādās Pētījumu un Rīcības plānu Latvijas-Lietuvas pārrobežu pašvaldību sadarbības uzlabošanai sabiedriskās drošības nodrošinājumā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot šķēršļus un iespējamos risinājuma veidus efektīvākai Latvijas un Lietuvas drošības pakalpojumu institūciju sadarbībai. Rīcības plāna mērķis ir iegūt risinājumus institūciju efektīvākai sadarbībai.

Lai kopīgi apspriestu sagatavoto rīcības plāna piedāvājumu un sadarbības iespējas Latvijas-Lietuvas pārrobežā, SIA “AC Konsultācijas” organizēja virtuālās diskusijas:

 • gada 12.maijā policijas pārstāvjiem
 • gada 13.maijā ugunsdzēsības dienestu pārstāvjiem
 • gada 27.maijā pašvaldību pārstāvjiem par sagatavoto rīcības plāna piedāvājumu.

Tērvetes novada pašvaldība 4. projekta periodā iegādājās papildu inventāru Tērvetes ugunsdzēsības dienestam – 4 ugunsdzēsēju ķiveres.

 

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.05.2020.

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,48 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 96 402,77 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 942.35 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

22.05.2020.                                                                                              Projekta vadītāja Sandra Latiša

 

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2019.gada 6.novembrī Tērvetē aizvadīta pieredzes apmaiņas vizīte

„Uzlabotā video novērošanas pieredze un vietējo ugunsdzēsības dienestu vēsture”

Īstenojot pārrobežu projekta „Droša pierobeža” aktivitātes, Tērvetes novada pašvaldība  projekta partneriem organizēja pieredzes apmaiņas vizīti Tērvetē.

Pasākumā piedalījās projekta vadošā partnera pārstāvji no Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR), sabiedriskās drošības un kārtības dienestu speciālisti un projekta partneri no Tērvetes, Aknīstes un Vecumnieku novadiem, Lietuvas Republikas Rokišķu, Biržu un Jonišķu pašvaldībām.

Pieredzes apmaiņas vizīte ir viens no pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinošiem pasākumiem, lai veidotu jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizētu ar drošību saistīto infrastruktūru.

Seminārā ar informāciju par aktuālākajām norisēm Tērvetes novada pašvaldībā dalījās:

Attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka prezentācijā piedāvāja neklātienes ceļojumu pa novadu sniedzot ieskatu par Tērvetes novada izveides vēsturi, lielākajiem uzņēmumiem, populārākajiem tūrisma un kultūras pasākumiem un pašvaldības veiktajiem ieguldījumiem infrastruktūras attīstībā un ēku atjaunošanā.

Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš dalījās pieredzē par esošo videonovērošanas monitoringa sistēmu Tērvetes novadā, par pašvaldības policijas galvenajām funkcijām un uzdevumiem, policijas iecirkņa izveides vēsturi un struktūru.

Ugunsdzēsības dienesta vadītājs Modris Vazdiķis iepazīstināja ar pašvaldības ugunsdzēsības dienesta ilgo darbības pieredzi, par rīkotajiem pasākumiem bērniem, kuri jau no mazotnes var apgūt prasmes un spēkus dažādu uzdevumu izpildē. Savukārt pašvaldības brīvprātīgais ugunsdzēsējs Raivo Zalcmanis partneriem klātienē demonstrēja ugunsdzēsības dienesta infrastruktūru – depo, kur pašlaik norit pārbūves darbi un projekta ietvaros iegādāto jauno ugunsdzēsēju mašīnu.

Vizītes noslēgumā projekta vadošā partnera pārstāvis Artūrs Penčura informēja par projekta ieviešanas gaitu un trešajā projekta periodā paveiktajiem un iekavētajiem darbiem. Saistībā ar to, ka projekta ietvaros paredzēts noslēgt pārrobežu sadarbības līgumus, kuros tiks iekļautas procedūras Latvijas un Lietuvas vietējo sabiedriskās drošības un kārtības dienestu sadarbībai, ticis nosūtīts pieprasījums projekta pagarināšanai uz 6 mēnešiem.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 Projekta vadītāja, Sandra Latiša

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Zemgales kārtības sargi meklē labākas sadarbības risinājumus Latvijas – Lietuvas pierobežā

Sabiedriskās kārtības sargi no Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes, Auces, Aknīstes, Bauskas, Jelgavas, Viesītes, Vecumnieku un Tērvetes novada pašvaldības policijas, kā arī projektu vadītāji no vairākām pašvaldībām 31. oktobrī piedalījās Zemgales Plānošanas reģiona organizētajā apaļā galda diskusijā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti sabiedriskās kārtības jomā Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Minētā diskusija notika ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) atbalstu. Diskusijas mērķis, līdzīgi kā oktobrī notikušajā ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvju viedokļu apmaiņā, bija apkopot valsts un pašvaldības policijas līdzšinējās sadarbības pozitīvos piemērus un identificēt galvenos šķēršļus vēl labākai sadarbībai un efektīvākai rīcībai robežas abās pusēs, lai caur konkrētiem priekšlikumiem rastu risinājumus veiktspējas un darba kvalitātes uzlabošanai. Diskusijas dalībnieki valsts un pašvaldību kārtības policijas pašreizējo sadarbību Zemgalē vērtēja kā labu, taču sadarbībā ar kaimiņvalsts kolēģiem minēja virkni neskaidrību, galvenokārt kompetenču sadales jomā. Tāpēc atbalstāms ir nodoms projekta ieviešanas laikā veiktā pētījuma rezultātā sagatavot un parakstīt trīs divpusējas sadarbības līgumus starp kaimiņos esošajām pašvaldībām – Tērvetes un Jonišķu, Vecumnieku un Biržu, Aknīstes un Rokišķu. Sniegto pakalpojumu uzlabošanā, kā grūti pārvaramu šķērsli, gandrīz visi runātāji nosauca naudas līdzekļu un cilvēkresursu trūkumu.

 Pierobežas pašvaldības savās teritorijās vēlas pastiprināt valsts policistu aktīvāku klātbūtni, sevišķi smagāku likumpārkāpumu novēršanā, kad pašvaldības policistam, vai visbiežāk – policistei pietrūkst gan spēka, gan zināšanu vainīgo atklāšanā un aizturēšanā. Kā pozitīvu faktoru kārtības sargi minēja vietējo iedzīvotāju pieaugošo uzticēšanos policijai, katrā no pašvaldībām ir labi zināmi iedzīvotāji, kuri regulāri ziņo par konstatētajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un iesaistās to atklāšanā. Savukārt municipālās policijas pārstāvji vērsa uzmanību uz nevienmērību materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā starp mazām un lielākām pašvaldībām, atbilstīgi vietējai situācijai. Piemēram, Viesītes novadā ir 12 ezeru, bet ūdens piesārņojumu un malu zvejniecības atklāšanai nepieciešamais ekipējums ir ļoti pieticīgs. Jāņem vērā, ka novadā ir arī 80 hektāru lielais Ilzu ezers, kura aptuveni puse teritorijas atrodas Latvijas, bet otra puse – Lietuvas teritorijā, kur kārtības sargu sadarbība ir īpaši nepieciešama. Toties Jelgavas novadā pašvaldības policijai, galvenokārt piesaistot Zivju fonda atbalstu, iegādāts mūsdienīgs tehnisko līdzekļu arsenāls – kvadracikls, drons, nakts redzamības monoklis, termokamera, laiva ar spēcīgu dzinēju un eholots iekšējo ūdeņu novērošanai un zivju resursu aizsardzībai.

 Tāpat, ņemot vērā, ka daudzās pašvaldībās izveidots iespaidīgs videonovērošanas kameru tīkls, tostarp ar minētā projekta atbalstu, rodas nepieciešamība izgatavot šādu kameru izvietojuma digitālo karti, lai vajadzības gadījumā, kārtības sargi operatīvi varētu piekļūt uzkrātajai informācijai. Arī šo priekšlikumu ņems vērā projekta ieviešanas turpinājumā. Līdzīgas diskusijas projekta partneri patlaban organizē arī Lietuvas pusē, bet novembra beigās, tiekoties visiem projektā iesaistītajiem partneriem, kopējā diskusijā sagatavos priekšlikumus apjomīga pētījuma norisei un rekomendāciju izstrādei pierobežas glābšanas dienestu un sabiedriskās kārtības sargāšanas institūciju sadarbības pilnveidošanai arī citās, projektā neiesaistītajās pašvaldībās.

Projekta kopējais budžets ir 543 262,45 eiro, tostarp ERAF finansējums – 461 773,08 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Juris Kālis, 

ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Tālrunis 29144960

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

Ugunsdrošība ir viens no aspektiem pierobežas iedzīvotāju drošībai

Zemgales Plānošanas reģionā 24. oktobrī norisinājās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) iesaistīto pušu apaļā galda diskusija.

Diskusiju atklāja projekta vadītājs Artūrs Penčura, kurš klātesošos iepazīstināja ar projektu, tā aktivitātēm un mērķiem. Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir projekta “Safe Borderlands” vadošais partneris un tā īstenošanā tas sadarbojas ar Aknīstes novada pašvaldību, Biržu un Rokišķu rajonu pašvaldību administrācijām, kā arī Tērvetes un Vecumnieku novadu domēm. Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu. Attiecīgi no projekta sagaidāmi rezultāti – nostiprināta sabiedrisko pakalpojumu efektivitāte, modernizējot aprīkojumu, infrastruktūru un organizatoriskos procesus tādās jomās kā noziedzības apkarošana, civilās drošības uzlabošana, nodarbinātības veicināšana, vides aizsardzība, izglītības un sociālās politikas uzlabošana.

Šī apaļā galda diskusija veltīta ugunsdrošības jautājumiem, piedaloties valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem, kā arī brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Diskusiju vadīja SIA “AC konsultācijas” moderatore Inguna Tomsone. Caur diskusijām un piemēru uzklausīšanas, tika noteikti šī brīža ugunsdzēsēju sadarbības trūkumi, kā arī lietas, kas jāsaglabā turpmāk. Tika konstatēti trūkumi cilvēkresursos, savstarpējā sadarbībā un normatīvajā bāzē (vienots rīcības plāns), lai konkrētās situācijās spētu rīkoties pietiekami operatīvi ugunsnelaimē nokļuvušo interesēs.

Vērtējot diskusijas dalībnieku izvirzītās vājās puses, tās tika sadalītas trīs grupās – cilvēkresursu trūkums, sadarbību koordinācija, normatīvā vide un politiskie aspekti, lai katrai no grupām piemeklētu iespējamos risinājumus.

Lai risinātu cilvēkresursu trūkumu, piedāvāti šādi varianti – ar normatīvo aktu izstrādi panākt brīvprātīgo ugunsdzēsēju pastāvīgā darba devēju ieinteresētību (nodokļu atvieglojumi, kompensācijas u.tml.), radīt interesi par ugunsdzēsību no mazotnes, veidot paredzamu finansējumu, definēt skaidras veicamās funkcijas un atbildības, izglītot sabiedrību par ugunsdrošības jautājumiem.

Sadarbības koordinācijas veicināšanai ieteikti šādi risinājumi – pārskatīt šī brīža saistošo likumdošanu, sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, izstrādāt sadarbības līgumu pārrobežu sadarbībai, stiprināt sadarbību starp valsts un pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, nodrošināt mūsdienīgas atrašanās vietas noteikšanas palīgierīces drošības dienestiem.

Savukārt normatīvās vides sakārtotībai piedāvāts izveidot rekomendējošas vadlīnijas pašvaldību brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībai, izstrādāt starpvalstu līgumu sadarbības un veiksmīgu sakaru veicināšanai, nodrošināt sociālās garantijas, nodokļu atvieglojumus un citus bonusus brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem.

Apaļā galda diskusijas ierosinājumi tiks izmantoti pētījumā par pārrobežu sadarbības risinājumiem un sadarbības uzlabošanu Latvijas un Lietuvas pierobežā ugunsdzēsības un sabiedriskās kārtības jomās.

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” jeb “Safe borderlands” Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris ievieš kopā ar partneriem no piecām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada novembra beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR finansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne,
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

Plānotās aktivitātes drošības pakalpojumu sniegšanai

Lai veicinātu drošības pakalpojumu sniedzēju sadarbību pierobežā,  pārrunātu  neskaidros jautājumus, sniegtu ieteikumus sadarbības uzlabošanai  Zemgales plānošanas reģions Jelgavā rīko iesaistīto pušu – Aknīstes, Vecumnieku un Tērvetes novadu – darba grupas sanāksmes:
– 2019.gada 24. oktobrī ar Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un brīvprātīgo ugunsdzēsēju piedalīšanos, 
– 2019.gada 31. oktobrī ar Latvijas Valsts un pašvaldības policijas pārstāvju, kā arī sabiedriskās kārtības policijas pārstāvju piedalīšanos.
 – 2019. gada 6. novembrī plānota pārrobežu darba grupas sanāksme ar Latvijas un Lietuvas iesaistīto pušu pārstāvju piedalīšanos  Tā norisināsies SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” telpās. Sanāksmē piedalīsies Lietuvas Republikas Rokišķu un Biržu rajonu, Aknīstes, Vecumnieku un Tērvetes novadu pārstāvji.

Sanāksmes tēma saistīta ar video novērošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldībā un ugunsdzēsēju dienestu 20 gadu darbības pieredzi Tērvetes novadā.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Sandra Latiša, projekta vadītāja

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2019.gada 07.–10. maijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte Polijā, Pomerānijas pārrobežu reģionā

Īstenojot projektu, vadošais partneris – Zemgales plānošanas Reģions (ZPR) projekta partneriem organizēja pieredzes apmaiņas vizīti Polijā: Aknīstes, Tērvetes, Vecumnieku pašvaldības, kā arī Lietuvas pašvaldības no Biržiem un Rokišķiem.

Ar Eiroreģiona Pomerānija atbalstu delegācija, kuras sastāvā bija arī četri Tērvetes ugunsdzēsības dienesta pārstāvji, apmeklēja Rietumpomerānijas Vojevodistes Valsts policijas departamentu, kur tika iepazīstināti ar departamenta struktūru, normatīvo bāzi un galvenajiem attīstības virzieniem, uzsverot iepriekšējo pozitīvo pieredzi sadarbībā ar Vācijas kolēģiem, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp abām valstīm. Polijas kolēģi izrādīja: *atjaunoto policijas administratīvo ēku, kas ir arī kā kultūrvēsturisks objekts un kas noteiktā laikā ir pieejams tūristiem, *pilsētas videonovērošanas centru un *mūsdienu kriminālistikas laboratoriju.

Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja Ščecinas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, iepazinās ar glābēju aprīkojumu, bija liecinieki izsaukumam uz ugunsgrēka vietu vienā no pilsētas ražotnēm. Vienlaikus delegācijas pārstāvji uzzināja par ES struktūrfondu atbalstīto projektu ieguldījumu apmācību un aprīkojuma nodrošinājumā, lai uzlabotu sniegumu un sadarbību lielo ugunsgrēku, plūdu un vides piesārņojuma seku novēršanā, ieskaitot palīdzību Vācijas pierobežas teritorijā, ja tā tiek pieprasīta.

Ieviešot dažādus pārrobežu sadarbības projektus, glābēju, ugunsdzēsēju un mediķu izglītībā Polijā tiek pievērsta liela uzmanība svešvalodu apguvei un apmācībai. 

 

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2019.gada 16.maijā norisinājās pieredzes apmaiņas vizīte Biržos

Projekta ietvaros Biržu rajona pašvaldības administrācija organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Biržos vietējiem sabiedriskās drošības pakalpojumu sniedzējiem un projekta partneriem. Projekta dalībniekus iepazīstināja ar sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības pakalpojumiem Biržu pašvaldībā, kā arī dalījās ar informāciju par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanu sabiedrības drošības nodrošināšanas procesā.

2019.gada 3.jūlijā notika pieredzes apmaiņas vizīte Vecumnieku novadā par vietējās sabiedriskās drošības un kārtības dienestu darbu

Pasākumā piedalījās projekta partneri no Zemgales plānošanas reģiona, Aknīstes un Tērvetes novadiem, kā arī no Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā. Vecumnieku novada domes sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs Edgars Polis viesus iepazīstināja ar Vecumnieku novada sabiedriskās kārtības nodaļas darbu, sadarbības pieredzi ar citām valsts un pašvaldības institūcijām. Diskusijas laikā varējām salīdzināt pašvaldības policijas, Valsts policijas un pašvaldības kārtības dienesta pilnvaras un rīcības iespējas dažādos gadījumos Latvijā un Lietuvā. Atkritumu apsaimniekošana Lietuvā – atrisināts jautājums nodokļu veidā, īpašumam vai dzīvesvietai tiek piemērots noteikts nodoklis par atkritumu apsaimniekošanu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vecumnieku posteņa pārstāvji pastāstīja par sadarbību ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībām Skaistkalnē un Bārbelē.

Paralēli pieredzes apmaiņas vizītēm notika arī projekta vadības grupas sanāksmes, kurās katrs projekta partneris iepazīstināja ar plānošanas periodā paveikto un plānotajām aktivitātēm.

   

Latvijas  – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam atbalstītais projekts LLI-302 „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” („Safe borderlands”)

2019.gada 13. jūlijā Tērvetē tika aizvadīta „Ugunsdzēsēju diena”

Pasākuma mērķis – radīt interesi par ugunsdzēsēja arodu, iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar ugunsdzēsības dienesta darbību, tā aktivitātēm. Apmācīt kā rīkoties ārkārtas situācijā.

Jau ceturto reizi notika Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju rīkotās sacensības, kurās tika noskaidrotas veiklākās komandas ugunsdzēsības sporta disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa.

Kopumā 15 komandas no dažādām Latvijas vietām (Zante, Grobiņa, Saldus, Tērvete) demonstrēja savas iemaņas šļūteņu izvilkšanā, savienošanā, motorsūkņa darbināšanā, ūdens padošanā pa šļūtenēm no ūdenstilpnes un mērķu piepildīšanā ar ūdeni. Komandas sacentās trīs grupās – sieviešu, jauniešu zēnu un vīru komandu grupās.

Šoreiz vislabāk veicās Tērvetes komandām, kuras uzrādīja vislabāko laiku disciplīnu veikšanā.

Tērvetes novada domes veiktās un plānotās aktivitātes projektā:

 • 2019.gada 30. maijā Tērvetes novada ugunsdzēsības dienests saņēma jaunu ugunsdzēsības mašīnu, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību.
 • 2019.gada oktobrī visi projekta partneri tiksies Tērvetē pieredzes apmaiņas vizītē, kurā mēs viesus iepazīstināsim ar savu pieredzi video novērošanā, kas ievērojami atvieglo darbu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.
 • 2019.gada oktobrī plānotas praktiskās apmācības 12 Tērvetes brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem „Elpošanas aparāta izmantošana elpošanai nederīgā vidē”.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 01.08.2019.                                                                                              Projekta vadītāja Sandra Latiša

_________________________________________

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas

2014-2020 ietvaros Tērvetes ugunsdzēsēji sagaida jaunu automašīnu

2019.gada 30. maijā Tērvetes novada ugunsdzēsējiem piepildījās sen lolots sapnis – projekta “Safe borderlands” ietvaros ir iegādāta jauna ugunsdzēsēju automašīna.

 Ugunsdzēsēju automašīna KAMAZ 3 ir ražota Viļņā, Lietuvas Republika, SIA jeb   UAB “ISKADA”.  Transportlīdzeklis ir ražots uz KAMAZ šasijas bāzes ar EURO 6 dzinēju.

Transportlīdzekļa izmaksas sastāda 129 800 euro bez PVN.

2019.gada 12. aprīlī LR Iekšlietu ministrija ar rīkojumu automašīnai ir piešķīrusi operatīvā transportlīdzekļa statusu.

Latvijā šāds operatīvais transportlīdzeklis ir pirmais un vienīgais, savukārt Polijā pa ceļiem tādas traucas jau 24 automašīnas.

Mūsu ugunsdzēsējiem šobrīd vēl priekšā ir nopietns darbs – jāpierod pie jaunā transportlīdzekļa aprīkojuma, kas notiks jau tuvākajā laikā plānotajās mācībās.

 Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020. gadam

 Inita Roze,sabiedrisko attiecību speciāliste

____________________________

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada pašvaldībās kopā ar vadošo partneri Zemgales plānošanas reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019. gada nogalei notiek pašvaldību drošības dienestu sadarbību un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

14.martā Tērvetes novada ugunsdzēsības dienesta pārstāvji tikās Aknīstē ar drošības un kārtības dienestu speciālistiem, projekta vadības pārstāvjiem no Vecumniekiem, Aknīstes, Biržiem un Rokišķiem. Pasākumu atklāja Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis, projekta „Safe borderlands” vadītājs Arturs Penčura un Aknīstes novada domes izpilddirektors Jānis Gavars. Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar drošības un kārtības dienestu darbu Aknīstes novada pašvaldībā. Vizītes ietvaros pasākuma dalībnieki apmeklēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aknīstes posteni. Projekta vadības grupas sanāksmē katrs projekta partneris iepazīstināja ar 2.projekta plānošanas periodā paveikto un 3. projekta plānošanas periodā plānotajām aktivitātēm.

Tērvetes novada domes veiktās un plānotās aktivitātes:

 • iegādāts aprīkojums un ekipējums Tērvetes novada ugunsdzēsības dienestam – spēka zāģis, dielektrisko instrumentu komplekts, elpošanas sejas maskas (evakuācijai), glābšanas virves, ugunsdzēsības šļūtenes, ugunsdzēšamie aparāti, instrumentu komplekts un mobilā radiostacija,

 • noorganizētas teorētiskās un praktiskās apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”, lai stiprinātu kapacitāti reaģēšanai dzīvību apdraudošās situācijās
 • projekta plānošanas periodā projekta partneri tiksies Biržos un Vecumniekos pieredzes apmaiņas vizītē
 • gada maijā paredzēta vienas jaunas ugunsdzēsības mašīnas piegāde, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzlabot vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 EUR ( t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

02.05.2019.                                                            Projekta vadītāja Sandra Latiša

____________________________________________________________________

Joprojām aktīvi turpinās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas īstenošana.

2019. gada 24. janvārī Lietuvas pilsētā Rokišķi notika pirmās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu līdzības un atšķirības Latvijā un Lietuvā”.

Tērvetē 11. un 22. februārī Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai tika rīkotas apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”.

Savukārt 26. februārī Tērvetē notika Zemgales Plānošanas reģiona organizētās otrās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības, kurās Lietuvas kolēģi iepazīstināja mūs ar savas valsts sabiedriskās drošības institūcijām, likumdošanu un labās prakses piemēriem, ko sniedza Lietuvas Republikas ugunsdzēsības un drošības dienests, uzsverot, ka darba transportlīdzekļu tehniskā aprīkojuma maiņa notiek ik pa pieciem gadiem un skaidrojot, pēc kādiem principiem Lietuvā darbojas brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Lietuvas Valsts policija dalījās pieredzē ar operatīvais transportlīdzekļa tehnisko aprīkojumu, kurā ir viss notikumu vietas apskatei un  operatīvi veicama  jebkuras sarežģītības pakāpes darbība, ierodoties notikumu vietā. Ar saviem darba pienākumiem pieredzē dalījās arī Lietuvas Republikas robežsardzes dienests, uzsverot sadarbību ar Latvijas Republikas robežsardzi. Izrādās, ka mums ir kopīgas problēmas, kas atšķiras tikai niansēs –  imigranti, kontrabandas  preces gan transportlīdzekļu zādzība, pārdzīšana un tirdzniecība.

Lietuvas sadarbības partneri neslēpj, ka ikviens drošības pasākums ir īpaši domāts iedzīvotāju drošībai, tādēļ iedzīvotāji ir novērtējuši savu uzticamības pakāpi – pirmkārt, ugunsdzēsējiem, otrkārt, Valsts policijai un , treškārt, armijai.

Arī šis projekts ir vērsts savstarpējai profesionālu pieredzes pilnveidei un aprīkojuma iegādei, lai iedzīvotāji justu, ka prioritāte ir viņu drošība.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”  

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

ERAF finansējums: 461 773,12 euro

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 euro, t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 euro.

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta vadītāja Sandra Latiša

08.03.2019.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

___________________

Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu Tērvetē tiek attīstīta pašvaldības ugunsdzēsēju kapacitāte un efektivitāte.

2019. gada 24. janvārī Lietuvas pilsētā Rokišķi notika pirmās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības „Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu līdzības un atšķirības Latvijā un Lietuvā”. Lietuvas kolēģi tika iepazīstināti ar Latvijas valsts likumdošanu un sabiedriskās drošības institūcijām. Darba grupā tika analizētas drošības dienestu darbības vājās un stiprās puses. Savā darba pieredzē ar Lietuvas kolēģiem dalījās Valsts policijas pārstāvis no Tukuma nodaļas, Valsts ugunsdzēsības dienests no Dobeles filiāles, Jelgavas operatīvā centra pārstāvis un Tērvetes novada pašvaldības policija.

Tērvetes ugunsdzēsēju dienesta pārstāvji bijuši arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Rokišķiem, lai pārņemtu Lietuvas kolēģu labo praksi.

Tērvetē 11. un 22. februārī Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai tiek rīkotas apmācības „Pirmās palīdzības sniegšana cietušajam”. Savukārt 26. februārī Tērvetē notiks Zemgales Plānošanas reģiona organizētās otrās projektā iesaistīto pašvaldību drošības dienestu apmācības, kurās Lietuvas kolēģi iepazīstinās mūs ar savas valsts sabiedriskās drošības institūcijām, likumdošanu un labās prakses piemēriem.

Ar programmas atbalstu līdz 2019. gada marta beigām ir paredzēts iegādāties inventāru ugunsdzēsēju dienestam un jaunu ugunsdzēsības automašīnu, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

ERAF finansējums: 461 773,12 euro

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 euro, t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 euro.

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projekta vadītāja Sandra Latiša

04.02.2019.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild publikācijas autors, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Zemgales plānošanas reģiona projekts

“Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ Improvement of effiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe borderlands)”

Nr.LLI – 302

Galvenā Tērvetes novada domes aktivitāte projektā – aprīkotas ugunsdzēsēju mašīnas iegāde.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”. LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”  

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).

ERAF finansējums: 461 773,12 euro

Tērvetes novada domes finansējums: 95 855,73 euro, t.sk. ERAF finansējums 81 477,37 euro.

Vairāk par projektu:

https://latlit.eu/lli-302-improvement-of-efficiency-and-availability-of-local-public-security-services-in-cross-border-regions-of-latvia-and-lithuania-safe-borderlands/

Projekta apraksts

 

Žagares reģionālā parka administrācijas (LT) projekts LLI-453 

„Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia”/ „Traces of Crusades”

(“Sekojot Livonijas ordeņa krustneša gājienam rietumu Zemgalē”)

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2020 – 31.07.2022 (24 mēneši).

Projekta kopējais finansējums: 838 982,51 euro (t.sk.

ERAF finansējums: 713 135,10 euro)

Tērvetes novada pašvaldības aktivitātēm kopējais plānotais fiansējums 243630,35 euro, t.sk.

ERAF finansējums 207085,79 euro,

Tērvetes novada pšvaldības līdzfinansējums 24363,04 euro

Valsts budžeta atbalsts 12181,52 euro.

Projekta vadošais partneris ir Žagares reģionālā parka administrācija, sadarbības partneri – Dobeles novada pašvaldība, Tērvetes novada dome, Jonišķu vēstures un kultūras muzejs (LT) un biedrība „Dabas mantojuma fonds” (LT).

Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgu kultūras tūrismu, palielinot tūrisma potenciālu Zemgalē (Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos),  piedāvājot tematisku kultūras maršrutu „Pa Livonijas krusta kara pēdām līdz Rietumu Zemgalei” un izveidojot uz tūristu orientētu mūsdienīgu infrastruktūru, pakalpojumus un produktus.

Plānotie projekta rezultāti:

 • Maršrutam no Dobeles (LV) līdz Jonišķiem (LT) 70 km garumā, tiks radīti unikāli tūrisma produkti, kā piemēram, tematiski apraksti par Livonijas ordeņa krustneša gājienu, ceļojuma maršrutu apraksti, izstrādāti tūrisma reklāmas materiāli.
 • Izveidota iekštelpu ekspozīcija Dobeles Livonijas ordeņa pilī, veikti konservācijas darbi Tērvetes pilsdrupās, izveidota atpūtas vieta pie Žvelgaiša pilsdrupām, iegādāti autentiski krustnešu kostīmi.
 • Organizētas izklaidējošas spēles, aktivitātes jaunākajiem apmeklētājiem. Lai veicinātu atbildīgu tūrisma un līdzsvarotu teritorijas attīstību, tiks organizēti semināri vietējiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzņēmējiem, skolotājiem un citiem interesentiem.
 • Vēstures, kultūras, tūrisma, izglītības, mediji un citi profesionāļi iegūs iespēju izzināt Krustnešu tēmu dodoties mācību vizītēs uz Cēsu pili Latvijā un arheoloģisko pētījumu centru Šlēsvigā, Vācijā.

 

Par sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

Tērvetes novada dome 2016. gada 18. oktobrī ir noslēgusi divus līgumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ERAF projektu īstenošanu:

1.Līgums Nr. SKV – L – 2016 / 868 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001) par atbalsta sniegšanu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

Šobrīd pieejams atbalsts ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (sertificēšanai).

2. Līgums Nr. SKV – TL – 2016/57 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/002) par atbalsta sniegšanu projektā “ Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”.

Ņemot vērā radušos situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā un tā ietekmi uz ekonomiku, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA ir izstrādājusi MK noteikumu Nr.678 grozījumus[1], kas stājās spēkā 2021.gada 18.maijā  un kas paredz būtiskas izmaiņas atbalstāmo darbību klāstā un attiecināmo izmaksu pozīcijās.

[1] Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumi Nr.482 „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Grozījumi).

LIAA informē, ka no 2020.gada 5.augusta uzsāka Tūrisma atbalsta darbību pieteikumu pieņemšanu, ievērojot MK noteikumu Nr.678 nosacījumus.

Ar izmaiņām MK noteikumos Nr.678 un par pieteikšanās kārtību atbalstam var iepazīties LIAA mājaslapā https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-turisms

Līgumi tika noslēgti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma ,,Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par aktivitātēm, kas neietver saimnieciskas darbības.

Atbalstāmās aktivitātes:

– Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;

– Dalība LIAA nacionālajos stendos:

·    Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;

·    Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā tūrisma izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

– Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu;

– Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;

– LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas).

LIAA atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros.

 

   

Pašvaldības ceļa Te8B pārbūve

Nr. 19-06-A00702-000053

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļa Te 8B “Mālzemnieki – Īkšķīši” posmu Tērvetes pagastā. Pārbūvējamā ceļa posma garums 0,766 kilometri. Ceļu ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 133 867,27.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 120480,54.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 13 386,73.

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 7.janvāris – 2020.gada 31.oktobris.

 

Tērvetes novada dome 18.10.2016. ir noslēgusi Līgumu Nr.SKV-L-2016/868 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Projekta īstenošanas laiks: 18.10.2016. – 29.02.2020.

Tērvetes novada prezentācija Zemgales dienās Īrijā 26.- 30.04.2017.

Prezentācija

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2022.gada 15.maijs

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI