Trešdiena, 23. Augusts | Ralfs, Valgudis, Vitālijs
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Aktuālie projektu konkursi

Fonda LAIKaMETS PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

„Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”
Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.

Vairāk informācijas: http://www.eapn.lv/laikamets/proj_konk_nvo.php

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

Tērvetes novada dome 18.10.2016. ir noslēgusi Līgumu Nr.SKV-L-2016/868 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Tērvetes novada prezentācija Zemgales dienās Īrijā 26.- 30.04.2017.

Prezentācija

 

 

   

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve

Nr. 17-06-A00702-000012

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Te-5 „Dambīši – Kaijas” Tērvetes pagastā. Ceļa kopējais garums – 2,470 kilometri. Galvenais projekta mērķis uzlabot ceļu, ko ikdienā izmanto novada uzņēmēji A/S „A/f Tērvete” un Z/S Strazdi, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 266 077,37.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 235 009,08.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas un PVN 21%) – EUR 31 068,29.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 26.aprīlis – 2018.gada 31.oktobris.

 

 

      Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”

Atbalstītie projekti:

1. Biedrība „Labrenči” – „Aktīvs sportists liels un mazs”

Projekta mērķis – turpināt daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” Tērvetes pagastā pagalma labiekārtošanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, veidojot daudzfunkcionālu vidi aktīvām atpūtas iespējām.

Projekta rezultātā plānots iegādāties futbola vārtus ar tīklu, basketbola grozu, atjaunot pludmales volejbola laukumu, uzstādīt tīklu un solu drēbju novietošanai. Iegādāties volejbola, basketbola un futbola bumbas. Projekta plānotās izmaksas 823 euro.

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes papildinājums biedrībai”

Projekta mērķis – turpināt veidot biedrības koptēlu, pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu tūrisma izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un uzņēmumus.

Projekta rezultātā plānots papildināt 2015. gadā izstrādāto bukletu, sagatavot to tipogrāfiski. Pilnveidot esošo un izveidot vēl vienu jaunu baneri. Tiks iegādāts lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai tirdziņu un izstāžu vienotajam noformējumam. Projektā plānotās izmaksas 843 euro.

3. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”

Projekta mērķi – Baltu vienības dienā popularizēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, pilveidojot prasmes – stiprināt baltu tautu tradīcijas. Filmēt, ierakstīt, apstrādāt un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, kultūras un vēstures norises.

Projekta rezultātā plānots iegādāties videokameru un diktafonu. Projekta plānotās izmaksas 395 euro.

4. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni” – “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos”

Projekta mērķis – veicināt bērnu un jauniešu aktīvu, pilnvērtīgu un drošu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta rezultātā plānots izveidot pagalma rotaļu laukumu ar divu veidu šūpolēm, divu veidu kāpšļiem, slidkalniņu un smilšukasti. Projekta plānotās izmaksas 1052 euro.

 

 

 

Slimību profilakses un kontroles centra projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14  pašvaldībās”

Nr. 9.2.4.2/16/I/106

Projekta mērķis:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

  • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
  • valsts budžeta finansējums – 64 463,55 EUR.

 

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

 

 

lvafa_lv

Jelgavas novada pašvaldības projekts

“Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”

Nr. 1-08/260/2016

Projekta laikā speciālisti pētīs Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas vērtības, resursu vēsturi un pamatinformāciju, lai pēcāk izveidotu un uzstādītu informatīvus stendus, publicētu informatīvus bukletus par šīm unikālajām dabas vērtībām un izveidotu izzinošus tūrisma maršrutus iedzīvotājiem un tūristiem.Projekta mērķis: izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados.

Kopējās projekta izmaksas 45620 EUR apmērā, no kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi – 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi – 110,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada septembris – 2017.gada oktobris.

 

 

VKKF

Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē

Nr. 2016-2-TEM-M05006

Projekta mērķis: Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana un scenogrāfijas izstrāde Tērvetes novada kultūras nama amatierteātrī “Trīne”.

Kopējās projekta izmaksas EUR 4575, tai skaitā EUR 1000 Valsts  kultūrkapitāla fonds, EUR 3575 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 24.oktobris – 2017.gada 1.novembris.

 

 

    

Kroņauces stadiona pārbūve

Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000001

Projekta mērķis: Kroņauces stadionā skrejceļa 100 m posma un basketbola laukuma seguma maiņa, basketbola grozu maiņa,  žoga uzstādīšana ap basketbola laukumu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 102 407,33.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 45000,00.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas un PVN 21%) EUR57407,33.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 27.jūnijs – 2017.gada 31.oktobris.

 

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv