Trešdiena, 22. Februāris | Adrians, Ārija, Rigonda
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

 

Par sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

Tērvetes novada dome 2016. gada 18. oktobrī ir noslēgusi divus līgumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ERAF projektu īstenošanu:

  1. Līgums Nr. SKV – TL – 2016 / 868 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001) par atbalsta sniegšanu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”,
  2. Līgums Nr. SKV – TL – 2016/57 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/002) par atbalsta sniegšanu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”.

Projekti tika iesniegti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma ,,Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības.

Atbalstāmās aktivitātes:

– Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;

– Dalība LIAA nacionālajos stendos:

  • Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;
  • Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā tūrisma izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

– Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu;

– Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;

– LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas).

 

 

Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 2.kārtu!

Termiņš projektu iesniegšanai: 2017. gada 7. marts līdz 2017. gada 7. aprīlis

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 878 534.45  EUR

 Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 472 560.99 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir visma

z 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam,  80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. 

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 327 051.77 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 78 921.69 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Vairāk informācija: Dobeles rajona lauku partnerības mājas lapā: http://dobelespartneriba.lv/

vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

 

 

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros 2017. gada februārī uzsāk semināru ciklu par pieejamo valsts atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.

Semināru laikā klātesošie tiks informēti par atbalsta programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Semināros tiks sniegtas padziļinātas konsultācijas daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām par finansējuma pieteikuma un saistīto pielikumu sagatavošanas jautājumiem. Tāpat semināros informēs par daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadības procesa niansēm.

Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

Semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu notiks:

1.martā – Jelgavā un Bauskā;

2.martā – Jēkabpilī un Ogrē;

8.martā – Tukumā un Talsos;

9.martā – Ventspilī un Saldū;

15.martā – Salaspilī;

21.martā – Ādažos;

23.martā – Jūrmalā;

29.martā – Olainē;

6.aprīlī – Rīgā (tiešraide www.em.gov.lv).

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām, dienas kārtību un reģistrēšanos dalībai tajos pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejamaAltum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Papildus informējam, ka iepriekšējā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros, laika posmā no 2010.-2016. gadam ar ES fondu līdzfinansējumu Latvijā kopumā renovētas 711 ēkas. Detalizēta informācija par renovēto ēku statistiku publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā, kā arī Latvijā renovēto ēku e-kartē.

Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv

 

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

lvafa_lv

Jelgavas novada pašvaldības projekts

“Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”

Projekta mērķis: izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados.

Projekta laikā speciālisti pētīs Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas vērtības, resursu vēsturi un pamatinformāciju, lai pēcāk izveidotu un uzstādītu informatīvus stendus, publicētu informatīvus bukletus par šīm unikālajām dabas vērtībām un izveidotu izzinošus tūrisma maršrutus iedzīvotājiem un tūristiem.

Kopējās projekta izmaksas 45620 EUR apmērā, no kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi – 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi – 110,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada septembris – 2017.gada oktobris.

 

VKKF

Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē

Nr. 2016-2-TEM-M05006

Projekta mērķis: Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana un scenogrāfijas izstrāde Tērvetes novada kultūras nama amatierteātrī “Trīne”.

Kopējās projekta izmaksas EUR 4575, tai skaitā EUR 1000 Valsts  kultūrkapitāla fonds, EUR 3575 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 24.oktobris – 2017.gada 1.novembris.

 

JSPA_pilns

Esmu TĒRVETnieks!

Nr. 4-27/38

Projekta mērķis: veicināt Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra nepārtrauktu darbību un attīstību, pilnveidojot dažādu sociālo grupu, tostarp sociālā riska jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un radot labvēlīgu vidi neformālajai izglītībai, tādējādi rosinot jauniešu līdzdalību Tērvetes novada dzīves veidošanā un sabiedriskajos procesos kopumā. Projekta aktivitātes plānotas, lai jauniešos izkoptu patriotiskas jūtas gan pret dzimto novadu, gan Latviju, gan Eiropas Savienību, un palīdzētu jauniešiem uztvert sevi kā Latvijas un Eiropas savienības pilsoni.Projekta ietvaros Tērvetes novada jauniešiem plānots noorganizēt septiņas aktivitātes:

28.maijā – velobrauciens „Iebraucam vasarā”,

1.jūlijā – pludmales volejbola sacensības „Tē kauss”,

16.jūlijā –  fotoorientēšanās sacensības „Atklāj Tērveti no jauna”,

27.-29. jūlijā – neformālās izglītības apmācības „Es – dzimis līderis”,

14.– 16. augustā – neformālās izglītības apmācības „Nacionālie dārgumi”,

16. septembrī – pasākums „Karjeras diena”,

23.-30. septembrī – pasākums „Lielais izvērtējums”.

Kopējās projekta izmaksas EUR 3500, kas ir 100% programmas finansējums.

Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 18.aprīļa līdz 30.septembrim (kopā 6 mēneši).

 

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv