Ceturtdiena, 14. Decembris | Auseklis, Gaisma
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Aktuālie projektu konkursi

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:

– “NVO darbības stiprināšana” – mērķis – organizētas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un NVO darbības atbalsts, stiprinot NVO institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;
– “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” – mērķis – atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:

1) tā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
2) tā darbojas sabiedrībā būtisku problēmu risināšanā, plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšanā, veicinot sabiedrības līdzdalību;
3) tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;

4) tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, tiek sniegti darbības pārskati;
5) tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmas „NVO fonds” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 21.novembris (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

 

 

Konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”

05.09.2017. – 05.12.2017. Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas lauki gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka acīm. Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt savus albūmus un izveidot divu fotogrāfiju salikumu, parādot lauksaimniecības un lauku pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai gleznojumos skaistākās Latvijas lauku ainavas. Vairāk informācijas var izlasīt šeit.

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

 

Kristapa Helmaņa kapa pieminekļa restaurācija

Projekta mērķis: restaurēt mikrobiologa Kr.Helmaņa kapa pieminekli

Kopējās projekta izmaksas EUR 6005,41.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums EUR 5000,00.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums EUR 1005,41.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 3.augusts – 2017.gada 31.oktobris.

 

 

Tērvetes novada dome 18.10.2016. ir noslēgusi Līgumu Nr.SKV-L-2016/868 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Tērvetes novada prezentācija Zemgales dienās Īrijā 26.- 30.04.2017.

Prezentācija

 

 

      Tērvetes novada domes projektu konkursa „Mēs – Tērvetes novadam”

Atbalstītie projekti:

1. Biedrība „Labrenči” – „Aktīvs sportists liels un mazs”

Projekta mērķis – turpināt daudzdzīvokļu mājas “Labrenči” Tērvetes pagastā pagalma labiekārtošanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, veidojot daudzfunkcionālu vidi aktīvām atpūtas iespējām.

Projekta rezultātā plānots iegādāties futbola vārtus ar tīklu, basketbola grozu, atjaunot pludmales volejbola laukumu, uzstādīt tīklu un solu drēbju novietošanai. Iegādāties volejbola, basketbola un futbola bumbas. Projekta plānotās izmaksas 823 euro.

2. Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” – „Materiāltehniskās bāzes papildinājums biedrībai”

Projekta mērķis – turpināt veidot biedrības koptēlu, pārstāvot un popularizējot Tērvetes novadu tūrisma izstādēs, popularizējot novada vērtības, cilvēkus un uzņēmumus.

Projekta rezultātā plānots papildināt 2015. gadā izstrādāto bukletu, sagatavot to tipogrāfiski. Pilnveidot esošo un izveidot vēl vienu jaunu baneri. Tiks iegādāts lina audums 10 dažāda izmēra galdautu darināšanai tirdziņu un izstāžu vienotajam noformējumam. Projektā plānotās izmaksas 843 euro.

3. Biedrība „Mežmuižas Mežrozītes” – „Baltu vienības dienas tradīciju saglabāšana”

Projekta mērķi – Baltu vienības dienā popularizēt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, pilveidojot prasmes – stiprināt baltu tautu tradīcijas. Filmēt, ierakstīt, apstrādāt un arhivēt Augstkalnes pagasta izglītības, kultūras un vēstures norises.

Projekta rezultātā plānots iegādāties videokameru un diktafonu. Projekta plānotās izmaksas 395 euro.

4. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzeguzēni” – “Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Augstkalnes pagastā, Dzeguzēnos”

Projekta mērķis – veicināt bērnu un jauniešu aktīvu, pilnvērtīgu un drošu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta rezultātā plānots izveidot pagalma rotaļu laukumu ar divu veidu šūpolēm, divu veidu kāpšļiem, slidkalniņu un smilšukasti. Projekta plānotās izmaksas 1052 euro.

 

 

 

Slimību profilakses un kontroles centra projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14  pašvaldībās”

Nr. 9.2.4.2/16/I/106

Projekta mērķis:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

  • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
  • valsts budžeta finansējums – 64 463,55 EUR.

 

 

   

 

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

 

 

 

VKKF

Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē

Nr. 2016-2-TEM-M05006

Projekta mērķis: Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana un scenogrāfijas izstrāde Tērvetes novada kultūras nama amatierteātrī “Trīne”.

Kopējās projekta izmaksas EUR 4575, tai skaitā EUR 1000 Valsts  kultūrkapitāla fonds, EUR 3575 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 24.oktobris – 2017.gada 1.novembris.

 

 

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv