Trešdiena, 12. Decembris | Iveta, Otīlija
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Šobrīd nav aktuālu projektu konkursu

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

 

Zemgales plānošanas reģiona projekts

“Vietējo publisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/ Improvement of effiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania (Safe borderlands)”

Nr.LLI – 302

Galvenā Tērvetes novada domes aktivitāte projektā – aprīkotas ugunsdzēsēju mašīnas iegāde.

Kopējās projekta izmaksas EUR 543 262,48, t.sk. finansējums Tērvetes novada domes aktivitātēm EUR 95 855,73, ar domes līdzfinansējumu EUR 14 378,36.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.aprīlis – 2019.gada 30.novembris.

Projekta apraksts

 

   

Rotaļu-atpūtas laukuma pilnveidošana pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”

Nr.18-06-AL30-A019.2201-000005

Projekta mērķis: papildināt rotaļu-atpūtas laukumaa elementus pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”

Kopējās projekta plānotās izmaksas EUR 11 926,34.

ELFLA finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) EUR 10 733,71.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums – EUR 1 192,63.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 23.jūlijs – 2019.gada 30.novembris.

 

 

   

Gājēju celiņa atjaunošana un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos

Nr.18-06-AL30-A019.2201-000004

Projekta mērķis: atjaunot gājēju celiņu un pārbūvēt stāvlaukumu Tērvetes kapos.

Kopējās projekta plānotās izmaksas EUR 43 185,89.

ELFLA finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) EUR 24 986,08.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums – EUR 18 199,81.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.jūnijs – 2019.gada 31.oktobris.

Publikācija 2018. Novembris

 

 

 

 

Žagares reģionālā parka projekts

“Explore Zemgale by Bicycle”

Nr.LLI-264

Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.marts.

Publikācija – 2018. maijs

Publikācija – 2018. jūnijs

Publikācija

 

   

Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve

Nr. 18-06-A00702-000080

Projekta mērķis: pārbūvēt pašvaldības autoceļu Bu 1 “Stūrīši-Mednieki” Bukaišu pagastā. Pārbūvējamā ceļa posma garums 2,214 kilometri. Ceļu ikdienā izmanto novada uzņēmēji, tādejādi sekmējot novada ekonomisko attīstību.

Kopējās projekta izmaksas EUR 444 357,73.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 399 921,96.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (28% no projekta izmaksām) – EUR 44 435,77.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.augusts – 2019.gada 31.oktobris.

Publikācija Bu 1_Jūlijs

 

 

 

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā

Nr.3.3.1.0/17/I/022

Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Tērvetes novadā, veicot ieguldījumus

komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā – veikt ceļu satiksmei paredzētas infrastruktūras attīstīšanu, asfaltējot pašvaldības ceļus Te-38 un Te-36 Tērvetes novadā 1100 m garumā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 212 818,33.

ERAF finansējums (85% no projekta attiecināmām izmaksām, kas sastāda EUR 200 000) – EUR 170 000.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums – EUR 42 818,33.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.augusts – 2018.gada 30.novembris.

Publikācija_2018 Augusts

Publikācija 2018 Novembris

 

 

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „ECO-ACTIVE”  realizēšana Annas Brigaderes pamatskolā
Projekts ilgst 36 mēnešus – no 2016.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam
Maksimālais piešķirtais finansējums – 26 980,00 EUR

 

 

Tērvetes novada dome 18.10.2016. ir noslēgusi Līgumu Nr.SKV-L-2016/868 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Tērvetes novada prezentācija Zemgales dienās Īrijā 26.- 30.04.2017.

Prezentācija

 

 

 

Slimību profilakses un kontroles centra projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14  pašvaldībās”

Nr. 9.2.4.2/16/I/106

Projekta mērķis:

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

  • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
  • valsts budžeta finansējums – 64 463,55 EUR.

 

   

 

Informācija par tuvākajiem pasākumiem

Pasākums visu vecuma grupu iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai un paaudžu saliedētībai Tērvetē

 

 

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

 

 

 

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv