Piektdiena, 28. Aprīlis | Gundega, Terēze
AAA

AKTUĀLIE PROJEKTI UN PROJEKTU KONKURSI

Tērvetes novada domes 2017.gada projektu  kokurss “Mēs – Tērvetes novadam” 

Tērvetes novada dome ir izsludinājusi 2017.gada projektu konkursu “Mēs – Tērvetes novadam”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš-  2017. gada 13. aprīlis

Nolikums projektam “Mēs- Tērvetes novadam”_2017

1.pielikums PIETEIKUMS

2.pielikums TĀME

3.pielikums CENU APTAUJAS REZULTĀTI

4.pielikums ATSKAITE

5.pielikums VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 

 

Sākusies Latvijas valsts mežu finansētā Zemgales kultūras programma 2017

Zemgales Plānošanas reģions ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un VAS Latvijas valsts meži finansējumu izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Zemgales kultūras programmai, kas paredzēta dažādu Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanas, popularizēšanas, attīstības un pieejamības nodrošināšanas projektiem.

Projekta mērķis, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir sekmēt specifisko Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt zemgaļu un sēļu kultūras daudzveidības saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā, atbalstīt mākslas jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā visā Zemgales reģionā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē. Šogad Valsts Kultūrkapitāla fonda padome „Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales kultūras programmai 2017” projektu realizācijai piešķīrusi 71 tūkstoti eiro.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami laikā no 3. marta līdz 4. aprīlim, plkst.17.00 Zemgales plānošanas reģiona birojā Jelgavā vai Jēkabpilī. Detalizēta informācija par projekta pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību atrodama konkursa nolikumā. Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama gan ZPR mājaslapā, gan kkf.lv sadaļā “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos”.

Vairāk informācija: http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2761:izsludinta-projektu-pieteikumu-pieemana-zemgales-kultras-programmai-2017&catid=87:benefits&Itemid=64

 

Izsludināts jauns projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā 2017. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

  1. pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 8 000 EUR;
  2. starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR;
  3. mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR).

Konkursa vispārējais mērķis: Veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību aktivitātes, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa ”Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”.

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Termiņš projektu iesniegšanai ir 2017.gada 21.marts (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00).

Vairāk informācija, nolikums un pieteikuma veidlapa: http://zemgalei.lv/view_60932_52271.html

 

Par sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

Tērvetes novada dome 2016. gada 18. oktobrī ir noslēgusi divus līgumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par ERAF projektu īstenošanu:

  1. Līgums Nr. SKV – TL – 2016 / 868 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001) par atbalsta sniegšanu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”,
  2. Līgums Nr. SKV – TL – 2016/57 (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/002) par atbalsta sniegšanu projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”.

Projekti tika iesniegti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma ,,Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

Atbalsta saņēmējs var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības.

Atbalstāmās aktivitātes:

– Dalība starptautiskās izstādēs ar individuālo stendu ārvalstīs;

– Dalība LIAA nacionālajos stendos:

  • Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;
  • Pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskā tūrisma izstādē ārvalstīs var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

– Dalība ar uzņēmējdarbību saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu;

– Dalība LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;

– LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas).

 

Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 2.kārtu!

Termiņš projektu iesniegšanai: 2017. gada 7. marts līdz 2017. gada 7. aprīlis

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 878 534.45  EUR

 Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 472 560.99 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir visma

z 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam,  80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. 

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 327 051.77 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 78 921.69 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Vairāk informācija: Dobeles rajona lauku partnerības mājas lapā: http://dobelespartneriba.lv/

vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

 

 

Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros 2017. gada februārī uzsāk semināru ciklu par pieejamo valsts atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.

Semināru laikā klātesošie tiks informēti par atbalsta programmas “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Semināros tiks sniegtas padziļinātas konsultācijas daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām par finansējuma pieteikuma un saistīto pielikumu sagatavošanas jautājumiem. Tāpat semināros informēs par daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadības procesa niansēm.

Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

Semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu notiks:

1.martā – Jelgavā un Bauskā;

2.martā – Jēkabpilī un Ogrē;

8.martā – Tukumā un Talsos;

9.martā – Ventspilī un Saldū;

15.martā – Salaspilī;

21.martā – Ādažos;

23.martā – Jūrmalā;

29.martā – Olainē;

6.aprīlī – Rīgā (tiešraide www.em.gov.lv).

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām, dienas kārtību un reģistrēšanos dalībai tajos pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro. Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejamaAltum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Papildus informējam, ka iepriekšējā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros, laika posmā no 2010.-2016. gadam ar ES fondu līdzfinansējumu Latvijā kopumā renovētas 711 ēkas. Detalizēta informācija par renovēto ēku statistiku publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā, kā arī Latvijā renovēto ēku e-kartē.

Informāciju sagatavoja:
Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv

 

Tērvetes novada domes aktuālie projekti

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

Projekta mērķis: karjeras konsultanta nodarbināšana izmēģinājumskolās Tērvetes novadā.

Plānotās projekta izmaksas 2017.gadā: 4581,82 EUR, kas ir 100% projekta iesniedzējorganizācijas (VIAA) finansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 9.marts – 2020.gada 30.decembris.

 

 

lvafa_lv

Jelgavas novada pašvaldības projekts

“Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”

Projekta laikā speciālisti pētīs Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas vērtības, resursu vēsturi un pamatinformāciju, lai pēcāk izveidotu un uzstādītu informatīvus stendus, publicētu informatīvus bukletus par šīm unikālajām dabas vērtībām un izveidotu izzinošus tūrisma maršrutus iedzīvotājiem un tūristiem.Projekta mērķis: izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados.

Kopējās projekta izmaksas 45620 EUR apmērā, no kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi – 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi – 110,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada septembris – 2017.gada oktobris.

 

 

VKKF

Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana Tērvetē

Nr. 2016-2-TEM-M05006

Projekta mērķis: Ingas Ābeles lugas “Labās asinis” iestudēšana un scenogrāfijas izstrāde Tērvetes novada kultūras nama amatierteātrī “Trīne”.

Kopējās projekta izmaksas EUR 4575, tai skaitā EUR 1000 Valsts  kultūrkapitāla fonds, EUR 3575 – Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 24.oktobris – 2017.gada 1.novembris.

 

 

    

Kroņauces stadiona pārbūve

Projekta mērķis: Kroņauces stadionā skrejceļa 100 m posma un basketbola laukuma seguma maiņa, basketbola grozu maiņa,  žogs uzstādīšana ap basketbola laukumu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 266 077,37.

Lauku atbalsta dienesta finansējums (90% no projekta attiecināmām izmaksām) – EUR 45000,00.
Tērvetes novada pašvaldības finansējums (10% no projekta attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas un PVN 21%) – EUR 221 077,37.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 27.jūnijs – 2017.gada 31.oktobris.

 

 

ESF_pilns

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

projekts “PROTI un DARI!”

Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, Tērvetes novadā plānots sniegt atbalstu 17 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 4.janvāris – 2018.gada 31.decembris

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv