Piektdiena, 2. Jūnijs | Emma, Lība
AAA

Būvvalde

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri ar Būvvaldi saistītos jautājumus aicinām kārtot, izmantojot Dobeles novada būvvaldes kontaktinformāciju.

Centralizētā informācija ar sekretāres starpniecību pa tālr. 6370728, e-pasts: buvvalde@dobele.lv

Adrese: Brīvības iela 15, Dobele, 3. st. 306. kab.

______________________________________________________________________

 

Tērvetes novada būvvalde atgādina iedzīvotājiem, ka bez būvvaldes informēšanas un dokumentu iesniegšanas būvvaldē savā īpašumā esošās būvēs atļauts veikt tikai iekštelpu kosmētisko remontu, kā arī ēku fasāžu kosmētisku remontu.

Nenesošu sienu pārbūve un telpu funkciju maiņa pieļaujama, iesniedzot   Paskaidrojuma rakstu. Īpašu uzmanību vēršam uz to, ka dzīvokļu īrniekiem vispirms ikviena plānotā dzīvokļa pārbūve jāsaskaņo ar dzīvokļa īpašnieku, tai skaitā ar pašvaldību, ja runa ir par pašvaldības dzīvokli!

Ēkas fasādes siltināšana un jumta seguma maiņa pieļaujama, iesniedzot būvvaldē speciālista sagatavotu ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma karti.

Nesošo konstrukciju pārbūve – ārsienas, t.sk. logu un durvju ailu pārbūve, jumta konstrukcijas maiņa – jumta izbūves, bēniņu stāva izbūve, ēku piebūves – verandas, nojumes – atļauts veikt, tikai izstrādājot būvprojektu un saņemot būvatļauju.

JAUNUMI BŪVNIECĪBAS LIKUMDOŠANĀ:

 Plānojot būvniecību, aicinām iedzīvotājus iepazīties ar aktuālajiem likumdošanas aktiem, kas reglamentē būvniecības procesus!

Atgādinām, ka ar 01.01.2020. būvniecības ieceres iesniedzamas tikai elektroniski

portālā www.bis.gov.lv

Portālā pieejama lietotāja rokasgrāmata, kā arī kontakti, lai varētu saņemt atbildes uz jautājumiem.

Ja plānojat realizēt kādu būvniecības ieceri, lūdzam to iepriekš izvērtēt, iepazīstoties ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un Ēku būvnoteikumiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Būvvaldi, lai saņemtu konsultāciju un izvairītos no nepareizas rīcības!

Būvniecības likums.

 Saskaņā ar jaunajiem Vispārīgajiem būvnoteikumiembūves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa.

Atkarībā no plānotās būves sarežģītības, būvvaldē tiek iesniegti būvniecības ieceres dokumenti: iesniegums un papildinošie dokumenti, atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem:

Ēku būvnoteikumi

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

Būvatļauja tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm. 1.grupas būvēm būvvaldes atzīme par akceptu tiek izdarīta ieceres Paskaidrojuma raksta veidlapā, vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas gadījumā – apliecinājuma kartē ( veidlapas pieejamas Ēku būvnoteikumos).

2.un 3.grupas būvēm:

  • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām;
  • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietver prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai;
  • būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei tiek ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvaldei ir pienākums nodrošināt būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam tā pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana.

Apdrošināšana būvniecībā

Uzsākot būvdarbus, kā obligāts tiek noteikts pienākums būvuzņēmējam un būvdarbu veicējam apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku (24.pants).
Likumā papildus tiek noteikts, ka būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citiem būvniecības dalībniekiem un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi (13.pants).

Skaidrojums par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” piemērošanu

Pašvaldības nodeva par būvatļauju, atkarībā no plānotās būvniecības ieceres veida un apjoma, noteikta Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Tērvetes novada pašvaldības nodevas”,  p. 21. ( skat. mājas lapā sadaļā Pašvaldības nodevas)

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI