Otrdiena, 28. Marts | Ginta, Gunda, Gunta
AAA

Būvvalde

Tērvetes novada būvvaldes nolikums

Tērvetes novada būvvaldes kontakti:

“Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; LV-3730

t. 63726001

e-pasts: buvvaldetervete@inbox.lv

Būvvaldes darbinieki:

vadītāja – arhitekte Linda Mierlauka

būvinspektors – Alberts Litvins

būvvaldes locekle – Andra Šafare

AKTUĀLI

Tērvetes novada būvvalde atgādina iedzīvotājiem, ka bez būvvaldes informēšanas un dokumentu iesniegšanas būvvaldē savā īpašumā esošās būvēs atļauts veikt tikai iekštelpu kosmētisko remontu, kā arī ēku fasāžu kosmētisku remontu.

Nenesošu sienu pārbūve un telpu funkciju maiņa pieļaujama, iesniedzot speciālista sagatavotu vienkāršotās pārbūves Apliecinājuma karti. Īpašu uzmanību vēršam uz to, ka dzīvokļu īrniekiem vispirms ikviena plānotā dzīvokļa pārbūve jāsaskaņo ar dzīvokļa īpašnieku, tai skaitā ar pašvaldību, ja runa ir par pašvaldības dzīvokli!

Ēkas fasādes siltināšana un jumta seguma maiņa pieļaujama, iesniedzot būvvaldē speciālista sagatavotu ēkas vienkāršotas atjaunošanas karti.

Nesošo konstrukciju pārbūve – ārsienas, t.sk. logu un durvju ailu pārbūve, jumta konstrukcijas maiņa – jumta izbūves, bēniņu stāva izbūve, ēku piebūves – verandas, nojumes – atļauts veikt, tikai izstrādājot būvprojektu un saņemot būvatļauju.

 

JAUNUMI BŪVNIECĪBAS LIKUMDOŠANĀ:

 Ar 2014.gada 1.oktobri stājušies spēkā vairāki jauni likumdošanas akti, kas reglamentē būvniecības procesus.

Ja plānojat realizēt kādu būvniecības ieceri, lūdzam to iepriekš izvērtēt, iepazīstoties ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un Ēku būvnoteikumiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Būvvaldi, lai saņemtu konsultāciju un izvairītos no nepareizas rīcības!

 

Jaunajā Būvniecības likumā , atšķirībā no iepriekšējā, kurš zaudēja spēku 2014.gada 30.septembrī, tiek noteikts atšķirīgs būvniecības process.

 Saskaņā ar jaunajiem Vispārīgajiem būvnoteikumiembūves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa.

Atkarībā no plānotās būves sarežģītības, būvvaldē tiek iesniegti būvniecības ieceres dokumenti: iesniegums un papildinošie dokumenti, atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem:

Ēku būvnoteikumi

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

Būvatļauja tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm. 1.grupas būvēm būvvaldes atzīme par akceptu tiek izdarīta ieceres Paskaidrojuma raksta veidlapā, vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas gadījumā – apliecinājuma kartē ( veidlapas pieejamas Ēku būvnoteikumos).

2.un 3.grupas būvēm:

 • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām;
 • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietver prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai;
 • būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņem lēmumu šādos termiņos:

 1. 1 mēneša laikā – būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;
 2. 14 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
 3. 7 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.

Atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi būvvalde veic 15 darba dienu laikā, savukārt par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – 5 darba dienu laikā.

Tā kā būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš ir noteikts viens mēnesis, likumā ir paredzēti papildus sabiedrības informēšanas pasākumi. Pienākums informēt sabiedrību ir gan pašvaldībām, gan iestādēm, kuras veic būvvaldes funkcijas, kā arī pasūtītājam (būvniecības ierosinātājam).

Būvvalde:
1) saņemot būvniecības ieceres pieteikumu, publicē trīs darba dienu laikā informāciju par būvniecības ieceres realizācijas vietu un būves veidu pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā;
2) paziņo sabiedrībai lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, publicējot trīs darba dienu laikā informāciju (būvniecības ieceres realizācijas vieta, būves veids un dienu, kurā stājas spēkā būvatļauja vai atteikums izdot būvatļauju) pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā.

Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei tiek ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvaldei ir pienākums nodrošināt būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam tā pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana.

Būvniecības ieceres publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā paredzēta būve, ir spēkā esošs detālplānojums vai šādas ieceres realizācijai ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Par saņemto būvatļauju pasūtītājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā,t.i., piecu dienu laikā, informē sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi).

Bez tam, pasūtītājs var individuāli rakstveidā informēt tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus. Šiem pasākumiem ir informatīvs raksturs.

Apdrošināšana būvniecībā

Uzsākot būvdarbus, kā obligāts tiek noteikts pienākums būvuzņēmējam un būvdarbu veicējam apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku (24.pants).
Likumā papildus tiek noteikts, ka būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citiem būvniecības dalībniekiem un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi (13.pants).

Skaidrojums par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” piemērošanu

Pašvaldības nodeva par būvatļauju, atkarībā no plānotās būvniecības ieceres veida un apjoma, noteikta Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Tērvetes novada pašvaldības nodevas”,  p. 21. ( skat. mājas lapā sadaļā Pašvaldības nodevas)

 

Paziņojums

Lūdzam visus Tērvetes novada iedzīvotājus un īpašumu turētājus vērst uzmanību uz to, ka mājokļa nodokļa aprēķins notiks ekspluatācijā nodotām dzīvojamām mājām, kuras ir uzmērītas un par kurām ir dati nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmā. Ja Jūs uz šo brīdi dzīvojat mājā, kura nav pieņemta ekspluatācijā vai vismaz uzmērīta, pašvaldības pienākums ir Jūs brīdināt par administratīvo atbildību, kas naudas izteiksmē var būt ievērojama. Tādēļ aicinām tos, kuru mājokļa dokumenti vēl joprojām nav sakārtoti,  izdarīt to savlaicīgi.

 

Būvvaldes ziņas 2017

Izsniegtās būvatļaujas, sākot ar 01.01.2017.g.

 • Nr. 1/17-5    Tērvetes novada dome – pašvaldības ceļu Te38 “Dobeles šoseja-Laktas” un Te36 ” Zemzari – Pilskalni” pārbūve Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 08.02.2017.)

Uzsāktie būvdarbi, sākot ar 01.01.2017.g.

 • Nr. 1/17-5-P     ………….- …………….. “…………….”, …………. pag., Tērvetes nov. ( spēkā no ………..2017.)

Akceptētas būvniecības ieceres I.grupas būvēm, sākot ar 01.01.2016.g.

 • Nr. 1/17-6   SIA “Tērvetes veltes”- lapene “Krācēs”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (  11.01.2017.)
 • Nr. 3/17-6   z/s “Gaidas”- žogs “Āžmeļos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. (  20.02.2017.)
 • Nr. 4/17-6   SIA “Tērvetes veltes”- piebraucamā ceļa pārbūve “Krācēs”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (  21.02.2017.)

Pieņemšanas akti – ekspluatācijā pieņemtie objekti, sākot ar 01.01.2016.g.

 • Nr. 1/17-7    ……………- ………………….. “………….” pag., Tērvetes nov.( spēkā no ……….2017.)
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@zemgale.lv
  www.tervetesnovads.lv