Piektdiena, 24. Janvāris | Eglons, Krišs, Ksenija
AAA

Būvvalde

Tērvetes novada būvvaldes nolikums

Tērvetes novada būvvaldes kontakti:

“Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads; LV-3730

t. 63726001

e-pasts: buvvaldetervete@inbox.lv

Būvvaldes darbinieki:

vadītāja – arhitekte Linda Mierlauka

būvinspektors – Alberts Litvins

būvvaldes locekle – Andra Šafare

______________________________________________________________________

————————————————————————————————————————-

Tērvetes novada būvvalde atgādina iedzīvotājiem, ka bez būvvaldes informēšanas un dokumentu iesniegšanas būvvaldē savā īpašumā esošās būvēs atļauts veikt tikai iekštelpu kosmētisko remontu, kā arī ēku fasāžu kosmētisku remontu.

Nenesošu sienu pārbūve un telpu funkciju maiņa pieļaujama, iesniedzot   Paskaidrojuma rakstu vai Apliecinājuma karti. Īpašu uzmanību vēršam uz to, ka dzīvokļu īrniekiem vispirms ikviena plānotā dzīvokļa pārbūve jāsaskaņo ar dzīvokļa īpašnieku, tai skaitā ar pašvaldību, ja runa ir par pašvaldības dzīvokli!

Ēkas fasādes siltināšana un jumta seguma maiņa pieļaujama, iesniedzot būvvaldē speciālista sagatavotu ēkas vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma karti.

Nesošo konstrukciju pārbūve – ārsienas, t.sk. logu un durvju ailu pārbūve, jumta konstrukcijas maiņa – jumta izbūves, bēniņu stāva izbūve, ēku piebūves – verandas, nojumes – atļauts veikt, tikai izstrādājot būvprojektu un saņemot būvatļauju.

JAUNUMI BŪVNIECĪBAS LIKUMDOŠANĀ:

 Plānojot būvniecību, aicinām iedzīvotājus iepazīties ar aktuālajiem likumdošanas aktiem, kas reglamentē būvniecības procesus!

Ja plānojat realizēt kādu būvniecības ieceri, lūdzam to iepriekš izvērtēt, iepazīstoties ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un Ēku būvnoteikumiem.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Būvvaldi, lai saņemtu konsultāciju un izvairītos no nepareizas rīcības!

Būvniecības likums.

 Saskaņā ar jaunajiem Vispārīgajiem būvnoteikumiembūves iedala trīs grupās (1. pielikums) atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa.

Atkarībā no plānotās būves sarežģītības, būvvaldē tiek iesniegti būvniecības ieceres dokumenti: iesniegums un papildinošie dokumenti, atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem:

Ēku būvnoteikumi

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi

Būvatļauja tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm. 1.grupas būvēm būvvaldes atzīme par akceptu tiek izdarīta ieceres Paskaidrojuma raksta veidlapā, vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas gadījumā – apliecinājuma kartē ( veidlapas pieejamas Ēku būvnoteikumos).

2.un 3.grupas būvēm:

 • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām;
 • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietver prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai;
 • būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.

Tā kā būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš ir noteikts viens mēnesis, likumā ir paredzēti papildus sabiedrības informēšanas pasākumi. Pienākums informēt sabiedrību ir gan pašvaldībām, gan iestādēm, kuras veic būvvaldes funkcijas, kā arī pasūtītājam (būvniecības ierosinātājam).

Būvvalde:
1) saņemot būvniecības ieceres pieteikumu, publicē trīs darba dienu laikā informāciju par būvniecības ieceres realizācijas vietu un būves veidu pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā;
2) paziņo sabiedrībai lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, publicējot trīs darba dienu laikā informāciju (būvniecības ieceres realizācijas vieta, būves veids un dienu, kurā stājas spēkā būvatļauja vai atteikums izdot būvatļauju) pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā.

Ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei tiek ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvaldei ir pienākums nodrošināt būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam tā pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana.

Būvniecības ieceres publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā paredzēta būve, ir spēkā esošs detālplānojums vai šādas ieceres realizācijai ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Par saņemto būvatļauju pasūtītājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā,t.i., piecu dienu laikā, informē sabiedrību, izvietojot zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība, būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi).

Bez tam, pasūtītājs var individuāli rakstveidā informēt tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus. Šiem pasākumiem ir informatīvs raksturs.

Apdrošināšana būvniecībā

Uzsākot būvdarbus, kā obligāts tiek noteikts pienākums būvuzņēmējam un būvdarbu veicējam apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu būvdarbu veikšanas laiku (24.pants).
Likumā papildus tiek noteikts, ka būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citiem būvniecības dalībniekiem un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi (13.pants).

Skaidrojums par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” piemērošanu

Pašvaldības nodeva par būvatļauju, atkarībā no plānotās būvniecības ieceres veida un apjoma, noteikta Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Tērvetes novada pašvaldības nodevas”,  p. 21. ( skat. mājas lapā sadaļā Pašvaldības nodevas)

Būvvaldes ziņas 2019

Izsniegtās būvatļaujas, sākot ar 01.01.2019.g.

 • Nr. 1/17-5    a/s ” Latvijas valsts meži” – “Sabata vieta” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 18.01.2019.)
 • Nr. 2/17-5   a/s ” Latvijas valsts meži” – meža autoceļš ” Šūbiņu ceļš” Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 07.02.2019.)
 • Nr.3/17-5   saimniecības ēka, pagrabs, pirts ” Strautiņos”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 22.02.2019.)
 • Nr.4/17-5   saimniecības ēka “Mazkalniņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 27.02.2019.)
 • Nr. 5/17-5   klēts pārbūve par viesnīcu un kūts pārbūve par ēku pašizklaides pasākumiem “Kalna-Kliņģeros”, Tērvetes pag.,Tērvetes nov. ( spēkā no 02.04.2019.)

Uzsāktie būvdarbi, sākot ar 01.01.2019.g.

 • Nr. 1/17-5-P    z/s Ausekļi – meliorācijas sistēmas pārbūve “Lībagos” Augstkalnes pagastā Tērvetes novadā ( 16.01.2019.)
 • Nr. 2/17-5-P   z/s Kvietes – meliorācijas sistēmu pārbūve “Audruvēs” un “Siliņos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 16.01.2019.)
 • Nr. 3/17-5-P   z/s Ausekļi – laukumi un piebraucamie ceļi “Ausekļos” Augstkalnes pagastā Tērvetes novadā ( 18.01.2019.)
 • Nr. 4/17-5-P   dzīvojamā māja “Vidusružēnos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 24.01.2019.)
 • Nr. 5/17-5-P   z/s Lielbērtulaiši – šķidrmēslu krātuve “Lielbērtulaišos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 07.02.2019.)
 • Nr.6/17-5-P  saimniecības ēka, pagrabs, pirts ” Strautiņos”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 22.02.2019.)

Akceptētas būvniecības ieceres I.grupas būvēm, Apliecinājuma kartes, sākot ar 01.01.2019.g.

 • Nr. 1/17-16    a/s ” Latvijas valsts meži” – ekspozīcijas objekti ” Vecpilsēta” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 08.01.2019.)
 • Nr. 2/17-16    a/s ” Latvijas valsts meži” – ekspozīcijas objekti ” Zinību kvartāls” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 08.01.2019.)
 • Nr. 3/17-16    a/s ” Latvijas valsts meži” – ekspozīcijas objekti ” Dziednieku kvartāls” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 08.01.2019.)
 • Nr. 4/17-16    a/s ” Latvijas valsts meži” – ekspozīcijas objekti ” Pinēju kvartāls” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 08.01.2019.)
 • Nr. 5/17-16    pirts novietošana “Lejaspļavās”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 08.01.2019.)
 • Nr. 6/17-16    a/s ” Latvijas valsts meži” – nojume objektā “Sabata vieta” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 18.01.2019.)
 • Nr. 7/17-16    a/s ” Latvijas valsts meži” – Raganas māja un WC objektā “Sabata vieta” dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 18.01.2019.)
 • Nr. 8/17-16   vasaras atpūtas māja “Vidiņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 13.03.2019.)
 • Nr. 9/17-16   a/s Sadales tīkls – TP-5346 “Rutki” pārbūve Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 21.03.2019.)
 • Nr. 10/17-16   a/s “Latvijas valsts meži” – gājēju ceļš “Kurbada taka” dabas parkā Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 28.03.2019.)

Pieņemšanas akti – ekspluatācijā pieņemtie objekti, sākot ar 01.01.2019.g.

 • Nr. 1/17-7    z/s Strazdi – pirts “Ozolkroņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 03.01.2019.)
 • Nr. 1/17-7-I   a/s “Latvijas valsts meži” – piedzīvojumu veloparks dabas parkā Tērvete ( 08.01.2019.)
 • Nr. 2/17-7-I   a/s Sadales tīkls – Jaudas slēdzis S-55X Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 21.01.2019.)
 • Nr. 2/17-7   a/s ” Latvijas valsts meži” –  WC bloks  dabas parkā Tērvete,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 31.01.2019.)
 • Nr. 3/17-7   VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” – VNŪ Svēpaine atjaunošana Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 31.01.2019.)

 Būvvaldes ziņas 2018

Izsniegtās būvatļaujas, sākot ar 01.01.2018.g.

 • Nr. 1/17-5    a/s “Agrofirma Tērvete” – l/s šķūnis “Lieldzelmēs”,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 12.02.2018.)
 • Nr. 2/17-5    a/s “Agrofirma Tērvete” – lopkopības atkritumu krātuve “Jātniekos” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 19.02.2018.)(anulēts ar 16.04.2018.)
 • Nr. 3/17-5    vasaras mājas un saimniecības ēkas pārbūve, lapene “Jaunmušķos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 27.02.2018.)
 • Nr. 4/17-5    a/s “Latvijas valsts meži” – tualešu bloks Rūķu pilsētā dabas parkā,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 22.03.2018.)
 • Nr. 5/17-5    Tērvetes novada dome – pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 22.03.2018.)
 • Nr. 6/17-5    a/s “Agrofirma Tērvete” – dzīvojamā māja, saimniecības ēka un garāža Aveni, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 18.04.2018.)
 • Nr. 7/17-5    dzīvojamā māja un saimniecības ēka ” Vidiņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 20.04.2018.)
 • Nr. 8/17-5    kafejnīca “Mēnestiņš” Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 21.04.2018.)
 • Nr.10/17-5   Tērvetes novada dome – Pašvaldības ceļa Te67 Laktīgalas – Dūņu Triņi pārbūve ( spēkā no 07.05.2018.)
 • Nr.11/17-5    z/s Ezerieši – kokapstrādes darbnīca “Jaunotriņos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 15.05.2018.)
 • Nr.12/17-5    dzīvojamā māja Priežu ielā -6, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 04.06.2018.)
 • Nr.13/17-5    SIA Silāres – klēts pārbūve par viesnīcu ” Kliņģeros”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 17.07.2018.)
 • Nr.14/17-5    a/s ” TĒRVETES AL” – kompresoru ēkas atjaunošana alus darītavā Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 15.11.2018.)
 • Nr.15/17-5    z/s Liepnieki – aitu kūts pārbūve ” Meža Noras” , Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 16.11.2018.)
 • Nr.16/17-5    z/s Vīgriezes – noliktava ” Vīgriezēs”, Zelmeņos, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 23.11.2018.)
 • Nr.17/17-5    SAC Tērvete – ūdensvada atjaunošana ” SAC Tērvete”, “Mežmaliešos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 03.12.2018.)

Uzsāktie būvdarbi, sākot ar 01.01.2018.g.

 • Nr. 1/17-5-P     VNŪ Ailes strauts atjaunošana Augstkalnes pagastā Tērvetes novadā ( 24.01.2018.)
 • Nr. 2/17-5-P    z/s Jaunruči – l/s noliktava “Lielručos”, Bukaišu pagastā, Tērvetes pagastā ( 08.02.2018.)
 • Nr. 3/17-5-P     VNŪ Svēpaine atjaunošana Tērvetes novadā ( 21.02.2018.)
 • Nr. 4/17-5-P     Tērvetes novada dome – piebraucamais ceļš pie a/f Tērvete biroja gar PIG “Sprīdītis” Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 29.03.2018.)
 • Nr. 5/17-5-P     vasaras mājas un saimniecības ēkas pārbūve, lapene “Jaunmušķos”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā ( 16.04.2018.)
 • Nr. 6/17-5-P     a/s “Agrofirma Tērvete” – dzīvojamā māja un saimniecības ēkas “Avenos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 25.04.2018.)
 • Nr. 7/17-5-P     kafejnīca  ” Mēnestiņš”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 02.05.2018.)
 • Nr. 8/17-5-P     a/s “Latvijas valsts meži” – divas terases pie kafejnīcas “Lutauša galds” Tērvetes dabas parkā ( spēkā no 08.05.2018.)
 • Nr. 9/17-5-P     z/s Sidrabes – kūts “Sidrabēs” Augstkalnes pag., Tērvetes nov. (  spēkā no 11.05.2018.)
 • Nr. 10/17-5-P   dzīvojamā māja un saimniecības ēka ” Vidiņos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 11.05.2018.)
 • Nr. 11/17-5-P   z/s Māliņi – meliorācijas sistēmas pārbūve “Laurēnos”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 04.06.2018.)
 • Nr.12/13/17-5-P       a/s “Tērvetes AL” – kompresoru ēkas pārbūve un graudu pārstrādes ēkas paplašināšana Tērvetes alus darītavā, Kroņaucē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (spēkā no 06.06.2018.)
 • Nr.14/17-5-P    dzīvojamā māja Priežu ielā -6, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( spēkā no 06.06.2018.)
 • Nr.15/17-5-P    Tērvetes novada dome – bruģakmens seguma izbūve piebraucamam ceļam pie a/f Tērvete biroja gar PIG “Sprīdītis” Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 21.08.2018.)
 • Nr.16/17-5-P    a/s “Latvijas valsts meži” – WC bloks dabas parkā Tērvete ( 03.09.2018.)
 • Nr.17/17-5-P    z/s Māliņi – garāža un graudu noliktava ” Māliņos”, Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 15.10.2018.)

Akceptētas būvniecības ieceres I.grupas būvēm, Apliecinājuma kartes, sākot ar 01.01.2018.g.

  • Nr. 1/17-6   Tērvetes novada dome – gājēju ceļa un stāvlaukuma pārbūve Tērvetes kapos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. (  05.01.2018.)
  • Nr. 2/17-6   Mežmuižas baznīcas draudze – Mežmuižas baznīcas torņa logu atjaunošana Augstkalnē, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. (  24.01.2018.)
 • Nr. 4/17-6    a/s “Agrofirma Tērvete” – ārējā elektroapgāde biogāzes stacijas 5. fermenterim ( 12.02.2018.)
 • Nr. 5/17-6    jauns elektrības pieslēgums “Skuju dzirnavas”, Tērvetes pag., Tērvetes nov.  ( 19.02.2018.)
 • Nr. 7/17-6    a/s “Latvijas valsts meži” –  Rūķu pilsētas ekspozīcijas objekti dabas parkā,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 22.02.2018.)
 • Nr. 9/17-6    Tērvetes novada dome – Augstkalnes skolas internāta apkures sistēmas pārbūve Augstkalnē, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 16.03.2018.)
 • Nr. 10/17-6    Tērvetes novada dome – Augstkalnes skolas internāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūve Augstkalnē, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 16.03.2018.)
 • Nr. 11/17-6    biedrība Latvijas kokrūpniecības federācija –  ārtelpas ekspozīcija “Viedais koks” pie dabas parka gājēju tilta Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 22.03.2018.)
 • Nr. 14/17-6    a/s “Latvijas valsts meži” –  palīgēka Tērvetes ūdenskrātuves laivu bāzē,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 28.03.2018.)
 • Nr. 15/17-6    a/s “Latvijas valsts meži” –  gājēju ceļš Rūķu ciema apvedceļš dabas parkā,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 04.04.2018.)
 • Nr. 16/17-6    a/s “Latvijas valsts meži” –  gājēju ceļš Laimīgās zemes Vidusceļš dabas parkā,  Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 04.04.2018.)
 • Nr. 17/17-6    a/s “Sadales tīkls” –  elektroapgāde Bukaišu pag., Tērvetes nov. ( 12.04.2018.)
 • Nr. 18/17-6   Tērvetes novada dome – gājēju ceļš gar Au1 Augstkalnē, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. (  17.04.2018.)
 • Nr. 22/17-6   Tērvetes novada dome – administratīvās ēkas fasādes siltināšana Zelmeņos, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 07.05.2018.)
 • Nr. 25/17-6   Tērvetes novada dome – multifunkcionāls laukums pie Augstkalnes vidusskolas Augstkalnē, Augstkalnes pag., Tērvetes nov. ( 15.05.2018.)
 • Nr. 28/17-6   a/s “A/f Tērvete” – ārējā elektroapgāde dzīvojamai mājai “Avenos” Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 05.06.2018.)
 • Nr. 29/17-6   Tērvetes novada dome – rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu mājas “Labrenči”, Tērvetē, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 07.06.2018.)
 • Nr.30/17-6    a/s Sadales tīkls – A-60; A-26 rekonstrukcija Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 19.06.2018.)
 • Nr. 31/17-6    dzīvojamās mājas elektroapgāde ” Gatvēs”, Zelmeņos,  Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā (16.07.2018.)
 • Nr.33/17-6    SIA Silāres – lietošanas veida maiņa kūts ēkai ” Kliņģeros”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 17.07.2018.)
 • Nr.34/17-6     SIA Silāres – jumta seguma nomaiņa kūts ēkai ” Kliņģeros”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 17.07.2018.)
 • Nr.35/17-6    Tērvetes novada dome – elektrības pievada izbūve domes ēkai Zelmeņos Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 14.08.2018.)
 • Nr.36/17-6    a/s “Latvijas valsts meži” – 0,4 kV pieslēguma vietu izbūve Indrānu ceļā, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 28.09.2018.)
 • Nr.37/17-6    a/s Sadales tīkls – TP-5537 ” Viesturi” Bukaišu pagastā pārbūve ( 02.11.2018.)
 • Nr. 38/17-6   laboratorijas un kāpņu telpas vienkāršota pārbūve alus darītavā ” Tērvete” ( 12.11.2018.)
 • Nr. 43/17-6   Tērvetes piedzīvojumu veloparks dabas parkā Tērvete ( 05.12.2018.)
 • Nr. 44/17-6   ” Dzirnavu sēta” un ” Meža rūķu sēta” ekspozīcijas dabas parkā Tērvete ( 18.12.2018.)

Pieņemšanas akti – ekspluatācijā pieņemtie objekti, sākot ar 01.01.2018.g.

 • Nr. 1/17-7   a/s “Agrofirma Tērvete” – 3 jaunlopu kūtis un skābbarības bedres “Tērcēs”, Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( spēkā no 28.02.2018.)
 • Nr. 2/17-7  a/s “Latvijas valsts meži” – apaļkoku pirmapstrādes angārs Tērvetes pag., Tērvetes nov. ( 06.06.2018.)
 • Nr. 3/17-7  Tērvetes novada dome – piebraucamais ceļš pie a/f Tērvete biroja gar PIG “Sprīdītis” Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 07.06.2018.)
 • Nr. 4/17-7   kafejnīca ” Mēnestiņš”, Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 03.07.2018.)
 • Nr. 5/17-7   a/s “Latvijas valsts meži” – divas terases pie kafejnīcas “Lutauša galds” Tērvetes dabas parkā ( 30.08.2018.)
 • Nr. 6/17-7   z/s ‘Māliņi” – meliorācijas sistēmu pārbūve ” Laurēnos”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 15.10.2018.)
 • Nr. 7/17-7   Tērvetes novada dome – bruģa seguma izbūve piebraucamam ceļam  pie a/f Tērvete biroja gar PIG “Sprīdītis” Kroņaucē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 15.10.2018.)
 • Nr. 8/17-7   SIA AVER īpašumi – dzīvojamās ēkas pārbūve par veikalu ar dzīvojamām telpām ” Īkšķīšos”, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā ( 09.11.2018. )
 • Nr. 9/17-7   VSIA ” ZMNĪ nekustamie īpašumi” – VNŪ Ailes strauts rekonstrukcija Tērvetes novadā ( 26.11.2018.)
 • Nr. 10/17-7  Pašvaldības ielu Te 36 un Te 38 pārbūve un asfaltēšana Tērvetē ( 11.12.2018.)
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv