Piektdiena, 24. Janvāris | Eglons, Krišs, Ksenija
AAA

Augstkalnes vidusskola

Kontaktinformācija

 

Adrese: Ezerpils, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
LV-3709
Tālruņi: 63729459, 26652074
E-pasts:
augstkalnes.vsk@skolas.zemgale.lv 

www.mezmuiza.lv

auvsk_3

Administrācija

Direktore  – Ieva Krūmiņa
Direktora vietnieki:

Izglītības jomā – Valentīna Ciganoviča, Rudīte Dude
Informātikas jautājumos – Jānis Izaks
Saimnieciskajos jautājumos – Jānis Kalniņš

 

Pašvaldības normatīvie dokumenti izglītībā

Kārtība, kādā Tērvetes-novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēmi  bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikums
Rīkojums_Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā

 

Skolas nolikums

Augstkalnes vidusskolas nolikums
Augstkalnes vidusskolas attīstības plāns 2017.-2020. gadam

 

Par skolu

Skolēnu skaits  2018./2019. m.g.

  • Augstkalnes vidusskolā:   pirmsskolā -52 audzēkņi,   1. – 12. klasēs –  129 skolēni
  • Anno 1954

skkarogs

Augstkalnes vidusskola atrodas ainaviski gleznainā vietā, ezera krastā, Mežmuižas pilī. Ēka, kas celta 19. gs. beigās un piederējusi firstam Līvenam , 1884. gadā pārgāja barona Hāna īpašumā. Pils celta neogotikas stilā un ir vietējās nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis. 1981. gadā tika pabeigta skolas internāta – sporta zāles ēkas būvniecība. No 1993.-1995. gadam veikta skolas ēkas fasādes restaurācija un jumta seguma nomaiņa. 2002. gadā realizēts skolas renovācijas projekts. 2004. gadā pabeigti pils zāļu restaurācijas darbi. 2014. gadā veikta skolas internāta – sporta zāles ēkas siltināšanas darbi.

Skolā ir iespēja apgūt visus mācību priekšmetus, kas iekļauti IZM paraugplānā. Vieni no pirmajiem bijušajā Dobeles rajonā piedāvājām skolēniem apgūt kultūras vēsturi, veselības mācību un biznesa ekonomiskos pamatus.

2000. gadā notika Augstkalnes vidusskolas un Augstkalnes pamatskolas apvienošanās. 2014. gadā, reorganizējot izglītības sistēmu Tērvetes novadā, Augstkalnes vidusskolai tika pievienota Bukaišu pamatskola, rezultātā izveidojot Augstkalnes vidusskolu ar struktūrvienību Bukaišu skola, kurā bērni apgūst obligāto pirmsskolas izglītību un vispārējo izglītību no 1. līdz 5. klasei.

Augstkalnes vidusskolā ir bibliotēka, iespēja izmantot internātu, sporta zāle, divas datorklases. Skola regulāri piedalās valsts un starptautiska mēroga projektos. Vidēji 75% absolventu uzsāk mācības augstskolās. Skola gūst godalgotus rezultātus Dobeles, Auces un Tērvetes novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Skolas sportisti regulāri gūst godalgotas vietas rajona sacensībās vieglatlētikā, basketbolā, sporta spēlēs u.c.

Skolas budžeta finansētajos interešu izglītības pulciņos, mākslinieciskās pašdarbības un sporta kolektīvos darbojas vairāk kā 100 audzēkņu. Skolas tautas deju kolektīvi vairākkārt ir piedalījušies Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Populāri kļuvuši  Leišmales basketbola un minifutbola turnīri skolēniem un pieaugušajiem, citi kopīgie pasākumi. Skolā regulāri notiek  mākslas un radošo darbu izstādes, vasaras nometnes.

Vairāk par Augstkalnes vsk. vari uzzināt apmeklējot tās mājaslapu –  www.mezmuiza.lv

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv