Pirmdiena, 2. Oktobris | Ilma, Skaidris
AAA

Augstkalnes pamatskola

Kontaktinformācija

 

Adrese: Ezerpils, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads,
LV-3709
Tālruņi: 63729459, 26652074
E-pasts:
augstkalnes.vsk@skolas.zemgale.lv 

www.mezmuiza.lv

auvsk_3

Administrācija

Direktore  – Ieva Krūmiņa
Direktora vietnieki:

Izglītības jomā – Valentīna Ciganoviča, Rudīte Dude
Informātikas jautājumos – Jānis Izaks
Saimnieciskajos jautājumos – Jānis Kalniņš

 

Pašvaldības normatīvie dokumenti izglītībā

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Tērvetes novada izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikums
Rīkojums_Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā

 

Skolas nolikums

Augstkalnes vidusskolas attīstības plāns 2017.-2020. gadam
Augstkalnes pamatskolas nolikums

 

Par skolu

Skolēnu skaits  2020./2021. m.g.

  • Augstkalnes pamatskolā:   pirmsskolā – 47 audzēkņi,   1. – 9. klasēs –  120 skolēni
  • Anno 1954

skkarogs

Augstkalnes vidusskola atrodas ainaviski gleznainā vietā, ezera krastā, Mežmuižas pilī. Ēka, kas celta 19. gs. beigās un piederējusi firstam Līvenam , 1884. gadā pārgāja barona Hāna īpašumā. Pils celta neogotikas stilā un ir vietējās nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis. 1981. gadā tika pabeigta skolas internāta – sporta zāles ēkas būvniecība. No 1993.-1995. gadam veikta skolas ēkas fasādes restaurācija un jumta seguma nomaiņa. 2002. gadā realizēts skolas renovācijas projekts. 2004. gadā pabeigti pils zāļu restaurācijas darbi. 2014. gadā veikta skolas internāta – sporta zāles ēkas siltināšanas darbi.

Skolā ir iespēja apgūt visus mācību priekšmetus, kas iekļauti IZM paraugplānā. Vieni no pirmajiem bijušajā Dobeles rajonā piedāvājām skolēniem apgūt kultūras vēsturi, veselības mācību un biznesa ekonomiskos pamatus.

2000. gadā notika Augstkalnes vidusskolas un Augstkalnes pamatskolas apvienošanās. 2014. gadā, reorganizējot izglītības sistēmu Tērvetes novadā, Augstkalnes vidusskolai tika pievienota Bukaišu pamatskola, rezultātā izveidojot Augstkalnes vidusskolu ar struktūrvienību Bukaišu skola, kurā bērni apgūst obligāto pirmsskolas izglītību un vispārējo izglītību no 1. līdz 5. klasei. Skolēnu skaita samazinājums bija par iemesli, lai ar 2017. gada 1. septembri pārtrauktu izglītības programmu īstenošanu Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībā Bukaišu skola.

Augstkalnes vidusskolā ir bibliotēka, sporta zāle, divas datorklases. Skola regulāri piedalās valsts un starptautiska mēroga projektos. Vidēji 75% absolventu uzsāk mācības augstskolās. Skola gūst godalgotus rezultātus Dobeles, Auces un Tērvetes novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Skolas sportisti regulāri gūst godalgotas vietas starpnovadu sacensībās vieglatlētikā, basketbolā, sporta spēlēs u.c.

Skolas budžeta finansētajos interešu izglītības pulciņos, mākslinieciskās pašdarbības un sporta kolektīvos darbojas vairāk kā 100 audzēkņu. Skolas tautas deju kolektīvi vairākkārt ir piedalījušies Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Populāri kļuvuši  Leišmales basketbola un minifutbola turnīri skolēniem un pieaugušajiem, citi kopīgie pasākumi. Skolā regulāri notiek  mākslas un radošo darbu izstādes.

Vairāk par Augstkalnes pamatskolu vari uzzināt apmeklējot tās mājaslapu – www.mezmuiza.lv

 

KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI