Otrdiena, 31. Marts | Atvars, Gvido
AAA

Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas

RĪKOJUMS

2020. gada 16. martā                                                                       Nr. TND/2020/3-1/6/DPR

 

Par ierobežojošiem pasākumiem

Tērvetes novada pašvaldības

iestāžu un struktūrvienību darbībā

 

        Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”,   lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības  «COVID-19» izplatību Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un ievērotu piesardzības pasākumus sabiedrības veselības aizsardzībai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 6.punktu, Tērvetes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums” 13.7.apakšpunktu:

 

  1. Uzdodu laika posmā no 2020. gada 17. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim Tērvetes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās:

1.1. pilnībā pārtraukt klātienes pakalpojumu sniegšanu klientiem Tērvetes novada pašvaldības bibliotēkās.

1.2. pārtraukt klātienes pakalpojumu sniegšanu Tērvetes novada domē un pagastu pārvaldēs, izņemot atsevišķus izņēmumu pakalpojumus, kas noteikti šajā rīkojumā.

1.3. uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei Initai Rozei  publicēt informatīvu paziņojumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, informējot iedzīvotājus par drošības pasākumiem, aicinot neapmeklēt pašvaldību klātienē bez īpašas vajadzības, pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtot elektroniski uz e-pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv vai saņemot pakalpojumus elektroniski.

1.4.   Izņēmuma gadījumos, sniedzot pakalpojumu klātienē,  klients tiek reģistrēts uzskaites lapā, sniedzot apstrādei savus personas   datus (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) un pieņemot  klienta rakstveida apliecinājumu, ka persona pēdējo 14 dienu termiņā nav atgriezusies no Covid-19 skartajām teritorijām, vai bijusi kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Aizpildot reģistrācijas veidlapu, klients apliecina savu piekrišanu, ka reģistrācijas ietvaros iegūtie personas dati var tikt apstrādāti, tajā skaitā izmantoti, lai Covid-19 vīrusa saslimšanas gadījumā identificētu iespējamā saskarsmē nonākušo personu loku.

  1. Nosaku iestāžu un struktūrvienību darba režīmu sākot no 17. marta līdz Ministru kabineta noteikto ierobežojumu atcelšanai sekojoši:

2.1.  Pagasta pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem:

Tērvetes pagasts 22443406

(Dace Vācere)

dace.vacere@tervetesnd.lv
Bukaišu pagasts 29284561

(Sandra Latiša)

sandrai0206@inbox.lv
Augstkalnes pagasts 29336951

(Jelena Belova)

jbelov@inbox.lv

2.2. Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Iepriekš piesakot apmeklējumu, klātienē tiek nodrošinātas tikai neatliekamās funkcijas t.i. miršanas faktu un dzimšanas faktu reģistrācijas. Tālrunis saziņai darba laikā 63726012 vai 28389997,  vai e pastu tervetesnd@tervetesnd.lv

2.3. Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Notariālie pakalpojumi būs pieejami pēc Ministru kabineta noteikto ierobežojumu atcelšanas. Nepieciešamības gadījumos saziņa pa tālruni 63726007 vai e-pastu: terv.bar@inbox.lv

2.4. Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 29533614, vai e-pastu: buvvaldetervete@inbox.lv

2.5. Nekustamo īpašumu speciāliste apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 27825804,  vai e-pastu: andra-safare@inbox.lv

2.6.  Sociālais dienests apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 27842350, 27843419 vai e-pastu: socdienests@tervetesnov.lv, zukovska_ing@inbox.lv

2.7.  Pārējās pašvaldības struktūrvienības (Komunālā nodaļa, Grāmatvedības nodaļa, Attīstības nodaļa) apmeklētājus klātienē nepieņem. Visi pakalpojumi piesakāmi attālināti e-vidē, izmantojot e-pastu tervetesnd@tervetesnd.lv vai tālruni 63726012.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          Dace Reinika

 

RĪKOJUMS Par ierobežojošiem pasākumiem Tērvetes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbībā 

Saziņai ar Pašvaldības policiju:

  • Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kozuliņš – 20280114
  • Vecākais inspektors Ēriks Zandersons – 26557068
/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM