Trešdiena, 3. Jūnijs | Ineta, Inta, Intra
AAA
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumu ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 2020. gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 2020. gada 12. maijā ir izdots Tērvetes novada domes priekšsēdētājas Daces Reinikas rīkojums “Par ierobežojošo pasākumu termiņa pagarināšanu līdz 2020. gada 9.jūnijam”.

Rīkojums

2020. gada 12. maijā Nr. TND/2020/3-1/11/DPR

Par ierobežojošo pasākumu

termiņa pagarināšanu

līdz 2020. gada 9.jūnijam

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta  ārkārtas sēdes lēmumu visā valsts teritorijā  ir izsludināta  ārkārtējā situācija, nosakot virkni ierobežojošu pasākumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumu ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 2020. gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.  

    Saistībā ar  ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, lai ierobežotu koronavīrusa  izraisītās slimības ”Covid-19” izplatību Tērvetes novada pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62.panta 6.punktu, Tērvetes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums” 13.7.apakšpunktu:

 

  1. Uzdodu Tērvetes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem periodā līdz 2020. gada 9.jūnijam:

1.1.  atļaut kultūras, izklaides un citus publiskos pasākumus, konkursus, konferences, sanāksmes (turpmāk – pasākumi), ja tiek ievēroti šādi ierobežojumi:

1.1.1. pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki;

1.1.2. personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām);

1.1.3. pasākuma laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots;

1.1.4. personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām);

1.1.5. pasākuma organizators ir atbildīgs par rīkojuma 1.1.1. līdz 1.1.4. apakšpunktā noteikto ierobežojumu ievērošanu un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

1.2.  atļaut   organizētus sporta treniņus (turpmāk – nodarbības), ja tiek ievēroti šādi ierobežojumi:

1.2.1. sporta nodarbības norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta nodarbības vadītāju un citus darbiniekus);

1.2.2. sporta nodarbības laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots;

1.2.3. sporta nodarbību vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām;

1.2.4. personas ievēro savstarpēju divu metru distanci;

1.2.5. netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

1.2.6. sporta nodarbībā netiek iesaistītas personas, jaunākas par 7 gadiem;

1.2.7. nodarbību vadītājs atbild par rīkojuma 1.2.1. līdz 1.2.6. apakšpunktā noteikto ierobežojumu ievērošanu un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

 

  1. 2. Uzdodu Tērvetes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās periodā līdz 2020. gada 9. jūnijam:

2.1. pārtraukt klātienes pakalpojumu sniegšanu Tērvetes novada domē un pagastu pārvaldēs, izņemot atsevišķus izņēmumu pakalpojumus, kas noteikti šajā rīkojumā.

2.2.  uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei Initai Rozei  publicēt informatīvu paziņojumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv, informējot iedzīvotājus par drošības pasākumiem, aicinot neapmeklēt pašvaldību klātienē bez īpašas vajadzības, pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtot elektroniski uz e-pastu: tervetesnd@tervetesnd.lv vai saņemot pakalpojumus elektroniski, vai Tērvetes novada domei adresēto iesniegumu iemest iesniegumu kastītē, kas izvietota pie ieejas domē.

 

  1. 3. Nosaku iestāžu un struktūrvienību darba režīmu ārkārtējās situācijas periodā:

3.1.  Pagastu pārvaldēs   apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.   Ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem:

Tērvetes pagasts,    VPVKAC 22443406

(Dace Vācere)

dace.vacere@tervetesnd.lv
Bukaišu pagasts 29284561

(Sandra Latiša)

sandrai0206@inbox.lv
Augstkalnes pagasts 29336951

(Jelena Belova)

jbelov@inbox.lv

3.2. Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Iepriekš piesakot apmeklējumu, klātienē tiek nodrošinātas tikai neatliekamās funkcijas t.i., miršanas faktu un dzimšanas faktu reģistrācijas. Tālrunis saziņai darba laikā 63726012 vai 28389997,  vai e pastu tervetesnd@tervetesnd.lv

3.3. Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Nepieciešamības gadījumos saziņa pa tālruni 63726007, 26322807, 26399253 vai e-pastu: terv.bar@inbox.lv

3.4. Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 29533614, vai e-pastu: buvvaldetervete@inbox.lv

3.5. Kase  pieņem apmeklētājus klātienē pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00. Apmeklētājiem jāievēro sociālā (fiziskā) distancēšanās – 2 metri un epidemioloģiskās drošības pasākumi (roku dezinficēšana).

3.6. Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā Tērvetes pagastā (VPVKAC)  apmeklētāji klātienē tiek pieņemti pirmdienās un trešdienās no plkst. 8.30 līdz  16.30. Apmeklētājiem jāievēro sociālā (fiziskā) distancēšanās – 2 metri un epidemioloģiskās drošības pasākumi (roku dezinficēšana).

3.7. Bibliotēkas atsāk savu darbību  atbilstoši kultūras ministra apstiprinātajiem pasākumiem sociālās (fiziskās) distancēšanās nodrošināšanai kultūras institūcijās.

3.8. Nekustamo īpašumu speciāliste apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63726001 vai 27825804,  vai e-pastu: andra-safare@inbox.lv

3.9.  Sociālais dienests apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 27842350, 27843419 vai e-pastu: socdienests@tervetesnov.lv, zukovska_ing@inbox.lv

3.10.  Pārējās pašvaldības struktūrvienības (Komunālā nodaļa, Grāmatvedības nodaļa, Attīstības nodaļa) apmeklētājus klātienē nepieņem. Visi pakalpojumi piesakāmi attālināti e-vidē, izmantojot e-pastu tervetesnd@tervetesnd.lv vai tālruni 63726012.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          Dace Reinika

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM