Ceturtdiena, 20. Februāris | Smuidra, Smuidris, Vitauts
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

 1. Par nekustamā īpašuma “Kvietes”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Ķirši”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma “Podnieki”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 4. Par nekustamā īpašuma “Lejasbērtulaiši”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi – pašvaldība”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma “Galatrenči”, Dzeguzēni, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Lielkaijēni”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 8. Par nekustamā īpašuma “Pagasta zeme Bērzaiņi”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 1. Par nekustamā īpašuma “Kalmaņu karjers”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 2. Par saistošo noteikumu   11  “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2017. gada            30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem  Tērvetes novada pašvaldībā”” precizēšanu
 3. Par saistošo noteikumu 12 “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada  pašvaldībā””  precizēšanu
 4. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 5. Par nedzīvojamo telpu apakšnomas tiesību izsoli ēkā “Lidoņi”
 6. Par SAC  “Tērvete” štatu saraksta  grozījumu  apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Karjers” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 8. Par grozījumiem Tērvetes novada domes noteikumos „Kārtība, kādā Tērvetes  novada   pašvaldības amatpersonas (darbinieki)   izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
 9. Par nekustamā īpašuma “Sanatorija 1″-4, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
 10. Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu
 11. Par vispārējās izglītības  pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu
 12. Par lēmuma grozīšanu
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Grantiņi”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Skabarži”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 15. Par klašu komplektēšanu Annas Brigaderes pamatskolā
 16. Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem
 17. Par grozījumiem Tērvetes novada domes noteikumos “Kārtība, kādā sadala valsts  budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm  pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā”
 1. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019.gadam” apstiprināšanu

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM