Ceturtdiena, 21. Marts | Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
AAA

     Sēdes sākums pl.  9.10

       Darba kārtībā:

 • Tūrisma organizatores Ilonas Līdumas ziņojums par 2017. gadu
 • Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājas Daces Vāceres ziņojums par 2017. Gadu
 • Sporta nodaļas vadītājas Lindas Karlovičas ziņojums par 2017. gadu
 • Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par adreses piešķiršanu
 2. Par nekustamā īpašuma „Jauntišas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 3. Par nekustamā īpašuma „Ielejas” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Aveni” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 5. Par nekustamā īpašuma „Krēdiņi” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Sidrabes” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 7. Par lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšanu
 8. Par nomas līgumu pārjaunošanu
 9. Par grozījumu Augstkalnes vidusskolas nolikumā
 10. Par Tērvetes novada radošo kolektīvu darbības un finansēšanas  nolikuma apstiprināšanu
 11. Par nolikuma” Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija Tērvetes novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu
 12. Par noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu
 13. Par autobusu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 14. Par atvaļinājuma piešķiršanu
 15. Par grozījumiem Tērvetes novada domes Sociālā dienesta Augstkalnes pagasta atbalsta

centra nolikumā

 1. Par kustamas mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā un nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 3. Par Tērvetes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
 4. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 5. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM