Ceturtdiena, 4. Jūnijs | Elfrīda, Sindija, Sintija
AAA

Darba kārtībā:

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 2. Par lēmuma precizēšanu
 3. Par nekustamā īpašuma „Čiekuri” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
 5. Par saistošo noteikumu Nr. 20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Tērvetes novadā” precizēšanu
 6. Par skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadalījumu
 7. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči “ dz. 73 atsavināšanu
 8. Par jaunas štata vietas izveidošanu
 9. Par pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu
 10. Par vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu
 11. Par likmju un darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem
 12. Par grozījumu Tērvetes novada domes noteikumos “Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”
 13. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi  Tērvetes novada pašvaldības 2018.  gada 1. februāra saistošajos  noteikumos  Nr.3 ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2018. gadam””  apstiprināšanu
 14. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
 15. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
 16. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu
 17. Par grozījumiem noteikumos “Noteikumi par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Tērvetes novada pašvaldībā “
 18. Par vispārējās izglītības pedagoga un skolu direktora vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Brieži” sadalīšanu, nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM