Pirmdiena, 25. Maijs | Anšlavs, Junora
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

*Izpilddirektora ziņojums

 1. Par nekustamā īpašuma „Atvari” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu “Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Pļavenieki”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Tariņi”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 5. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu
 6. Par lēmuma daļēju atcelšanu un kadastra datu labošanu
 7. Par lēmuma precizēšanu
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 14. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 18. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu
 19. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 20. Par grozījumiem 2016. gada 28. aprīļa Tērvetes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā
 21. Par grozījumu Tērvetes novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstā apstiprināšanu
 22. Par darba algas likmes apstiprināšanu
 23. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē
 24. Par dzīvokļa īpašuma “Sanatorija 2 “ – 13 atsavināšanu
 25. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 5 atsavināšanu
 26. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 6 atsavināšanu
 27. Par dzīvokļa īpašuma “Cīruļi “ 7 atsavināšanu
 28. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 18 atsavināšanu
 29. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 16 atsavināšanu
 30. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 8 atsavināšanu
 31. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 6 atsavināšanu
 32. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 2 atsavināšanu
 33. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 1 atsavināšanu
 34. Par dzīvokļa īpašuma “Atpūtas“ 10 atsavināšanu
 35. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ – 9 atsavināšanu
 36. Par ēkas “Bukaišu skola” – darbnīca , Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nomas tiesību izsoli
 37. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas ” – 9, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, atsavināšanu
 38. Par nekustamā īpašuma “Kauliņi”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 39. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu
 40. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Lintes”
 1. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Tērvetes līči”
 2. Par Valsts mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestādēm
 3. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM