Piektdiena, 23. Jūlijs | Magda, Magdalēna, Magone, Mērija
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

*Domes priekšsēdētājas vietnieces  M. Dargužas ziņojums par iedzīvotāju sapulcēs pausto viedokli

*Izpilddirektora ziņojums

 1. Par nomas tiesību daļēju pārtraukšanu
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 3. Par lēmuma precizēšanu
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Zelmeņi” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 7. Par finansējuma piešķiršanu Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ”Zvaniņi” skolotāja palīga slodzes palielināšanai
 8. Par saistošo noteikumu Nr. 11  “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2017. gada    30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
 9. Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Grozījumi  Tērvetes novada domes 2017. gada    30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā””  apstiprināšanu
 1. Par atbalstu sporta sacensību organizēšanā Kroņaucē
 2. Par noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
 3. Par nekustamā īpašuma “Kaijēni”, Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 4. Par nekustamā īpašuma “Rijas”, Bukaišu pagastā, Tērvetes novadā, atsavināšanu
 5. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Grunduļi pagasts”
 6. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Galatrenči”
 7. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Mazberķene” (kadastra grupa 3/95)
 1. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Mazberķene” (kadastra grupa 3/96)
 1. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienībai “Pašvaldības Vanagi”
 2. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Saulgriezes”
 3. Par nomas tiesību izsoles organizēšanu zemes vienības daļai “Dzīslas”
 4. Par projekta „Pašvaldības ceļa Te 67 pārbūve” realizēšanas finansēšanu

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM