Svētdiena, 7. Jūnijs | Arnis, Gaida
AAA

 

 Darba kārtībā

*Domes priekšsēdētājas informācija

*Izpilddirektora ziņojums

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas B. Opmanes ziņojums par 2018. gadu

*Sociālā dienesta vadītājas D. Freidenfeldes ziņojums par 2018. gadu

 

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Lejiņas”, “Liellejiņas” un “Jaunlejiņas” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķa piešķiršanu
 2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 6. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 8. Par lēmuma daļēju atcelšanu
 9. Par lēmuma precizēšanu
 10. Par automašīnas norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 11. Par  noteikumu   “Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2018. gada 28. februāra nolikumā “Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu  finansiālā atbalsta nolikums ”” apstiprināšanu
 12. Par saistošo  noteikumu Nr. 7 „Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” apstiprināšanu
 13. Par projekta izmaksām
 14. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu
 15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Spīdolas” pārvaldīšanas tiesību nodošanu
 16. Par Tērvetes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu   Nr. 8„ Tērvetes novada teritorijas plānojuma  grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu
 17. Par aizņēmumu Valsts kasē  projekta „Pašvaldības ceļa Bu 1 pārbūve” realizēšanai
 18. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” – 22 atsavināšanu
 19. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2019. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu
 20. Par atvaļinājuma piešķiršanu
 21. Domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM