Trešdiena, 24. Februāris | Diāna, Dina, Dins
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ

 

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Jaunupšas” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 3. Par adreses piešķiršanu
 4. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietošanas programmas 2021. gadam apstiprināšanu
 5. Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 6. Par līguma slēgšanu par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu
 7. Par Tērvetes novada domes 2021. gada projektu konkursa  „Mēs – Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu
 8. Par līguma slēgšanu ar Dobeles novada pašvaldību
 9. Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma “Jānaiši”, Bukaišu pagasts, nodošanu atsavināšanai
 10. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Spīdolas”- 12, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai
 11. Iesnieguma izskatīšana
 12. Iesnieguma izskatīšana
 13. Iesnieguma izskatīšana
 14. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības Pūces” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 15. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
 16. Iesnieguma izskatīšana
 17. Par nekustamā īpašuma “Vinbergi”, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads, nodošanu atsavināšanai
 18. Iesnieguma izskatīšana
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Tīsiņi”, “Maztīsiņi” sadalīšanu, apvienošanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu”
 20. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 21. Par piemaksu tehniskajam un medicīniskajam personālam izglītības iestādēs

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
TUVĀKIE PASĀKUMI
PIETEIKTIES JAUNUMIEM