Piektdiena, 23. Oktobris | Daina, Dainida, Dainis
AAA

DARBA KĀRTĪBĀ:

 

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par nekustamā īpašuma „Krasti” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 2. Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Pagasta zeme Strautnieki” sadalīšanu
 3. Par zemes iznomāšanu
 4. Par zemes iznomāšanu
 5. Par zemes iznomāšanu
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 8. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 10. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 21. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzirnupes”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
 22. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Tērvetes pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
 23. Par finansējuma piešķiršanu
 24. Par dzīvokļa īpašuma “Vīnkalni” – 4 atsavināšanu
 25. Par nekustamā īpašuma „Lejnieki” atsavināšanu
 26. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas “ – 7 atsavināšanu
 27. Par nekustamā īpašuma “Labrenči”- 47 izsoles rezultātu apstiprināšanu
 28. Par nekustamā īpašuma “Puriņu mežs” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 29. Par Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu
 30. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2020. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” apstiprināšanu
 31. Par nekustamā īpašuma “Druķi” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 32. Par nekustamā īpašuma “Druķīši” izsoles rezultātu apstiprināšanu
 33. Par grozījumu 2020. gada 27. augusta lēmumā “Par darba algas likmju apstiprināšanu izglītības iestāžu direktoriem”
 34. Par noteikumu ”Grozījumi 2020. gada 27. augusta noteikumos “Tērvetes novada pašvaldības  nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu
 35. Par grozījumu štatu sarakstā
 36. Par aizņēmumu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  2014.-2020.  gadam ( ERAF)   projekta Nr. LLI-453     realizācijai

 

 

/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM