Ceturtdiena, 21. Marts | Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde
AAA

 

DARBA KĀRTĪBĀ

 

*Bāriņtiesas priekšsēdētājas ziņojums par 2017. gadu

*Sociālā dienesta vadītājas ziņojums par 2017. gadu

*Izpilddirektora ziņojums

 

 1. Par nekustamā īpašuma „Pūces” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 2. Par nekustamā īpašuma „Bukaišu skola” sadalīšanu, nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu
 3. Par pašvaldībai piekritīgas zemes piešķiršanu nomā
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Graudiņi”, sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu
 5. Par  Augstkalnes vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības  saskaņošanu
 6. Par  Annas Brigaderes pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības  saskaņošanu
 7. Par Tērvetes novada individuālo sportistu un sporta komandu finansiālā atbalsta nolikuma apstiprināšanu
 8. Par Tērvetes novada izglītojamo izmaksu apstiprināšanu uz 2018. gada 1. janvāri
 9. Par Tērvetes novada domes 2018. gada projektu konkursa „Mēs- Tērvetes novadam”   nolikuma apstiprināšanu
 10. Par noteikumu “Kārtība, kādā Tērvetes novada domē tiek organizēta autobusu un mikroautobusu izmantošana un maksas  pakalpojuma sniegšana” apstiprināšanu
 11. Par transporta izdevumu segšanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestād
 12. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
 13. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Tērvetes novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu
 1. Par Tērvetes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
 3. Par dzīvokļa īpašuma “Spīdolas” – 17 atsavināšanu
 4. Par Tērvetes novada domes nolikuma “Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta nolikumā “Tērvetes novada domes un to izveidoto iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu
 5. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 26 atsavināšanu
 6. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 31 atsavināšanu
 7. Par dzīvokļa īpašuma “Labrenči” dz. 9 atsavināšanu
 8. Par telpu nomu Tērvetes novada domes Komunālās nodaļas darbības nodrošināšanai
 9. Par precizējumiem Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „ Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā”
 10. Par maksas paaklpojumu apstiprināšanu
 11. Par Tērvetes novada autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa  izlietošanas programmas 2018.-2020. gadam  apstiprināšanu

 

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamo īpašumu „Mazkalniņi”, “Tērces”, “Liel-Šķindeļi” un “Maz-Šķindeļi” robežu pārkārtošanu un lietošanas mērķu piešķiršanu
 2. Par ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu
 3. Par saistošo   noteikumu  Nr. 6   „Par Tērvetes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu
/    
DALIES:      
KONTAKTI
Tērvetes novada dome
  Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730
  Tālr. 63726012, 28389997, Fax. 63726012
  e-pasta adrese: tervetesnd@tervetesnd.lv
  www.tervetesnovads.lv
PIETEIKTIES JAUNUMIEM